Zorg aan huis

Dementiegame van Sevegram

• Dementiegame
• Videoboodschap van Rijn

 

Sevagram-aftrap-Dementiegame

 

 

 

 

 

 

Dementiegame / Website

Sevegram en serious gamingbureau Goal043 hebben samen  een game ontwikkeld voor mantelzorgers, familieleden, vrienden en buren van mensen met dementie. Met deze game kan men meer kennis opdoen over dementie en eventueel lotgenoten treffen.

Naast het realiseren van veilige en liefdevolle zorg heeft het programma ook als doel de relatie tussen de cliënt, zijn naasten en professional centraal te stellen.
Dementiegame levert een bijdrage aan de maatschappelijke wens om meer kennis op te doen over het ziektebeeld, anderzijds doet men via de game begrip en kennis op wanneer naasten met deze ziekte worden geconfronteerd.
De website van dementiegame

Videoboodschap van Rijn

 

 

 

 


Begeleiding

begeleiing

Begeleiding

 

Begeleiding is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Deze vorm van ondersteuning kan nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven.

 

 

 

Een begeleider kan u op diverse terreinen helpen en/of ondersteunen.
Onderstaand een overzicht:

 • Geldbeheer, waar mee bedoelt wordt inzicht geven over inkomen, uitgaven en rekeningen betalen;
 • Inzicht geven in belasting, toeslagen en het gebruik van voorliggende voorzieningen;
 • Het afhandelen van post;
 • Ondersteuning bij het maken van een dag- en weekplanning;
 • Het opgeruimd houden van de woning;
 • Gezonde levensstijl;
 • Gesprekken voeren over zingeving;
 • Aandacht en bijpraten;
 • Hulp en eventuele gedragsproblemen in kaart brengen als het gaat om omgang met andere mensen;
 • Begeleiding bij contacten onderhouden en/of nieuwe contacten leggen met mensen in de omgeving;
 • Het motiveren voor eventuele behandelingen;
 • Eventueel kan de begeleider meegaan naar een huisarts en/of ziekenhuis of voor vervoer zorgen;
 • Als er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen (bv. een verhuizing) dan kan de begeleider e.a. regelen.

 

Denkt u dat u in aanmerking komt voor begeleiding, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

 

 

 


Mantelzorg in de buurt

 Mantelzorg in de buurt
 Kangoeroewoning
• 
Mantelzorgunit of (ver)bouw bijgebouw (nieuwe regelgeving vanaf 1 november 2014)
 Inwonen 

Mantelzorg in de buurt

Mantelzorg in de buurt

Mantelzorg verlenen kan zeer arbeidsintensief zijn, zeker als degene die verzorgd moet worden op afstand woont. Er zijn mensen die ervoor kiezen om dichter bij elkaar te gaan wonen zodat er geen tijd meer met reizen verloren gaat. Twee vormen van dichter bij elkaar wonen, die al veel in de publiciteit zijn geweest, zijn de kangoeroewoning en de mantelzorgunit.

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is 1 woning waarin 2 zelfstandige woonruimten zijn gerealiseerd elk met een eigen voordeur. Tussen de 2 zelfstandige woonruimten is een verbinding zodat de mantelzorger van dichtbij de zorg kan verlenen. Voor deze vorm van wonen worden ook andere benamingen gehanteerd zoals, meergeneratiewoning, tweegeneratiewoning, mantelzorgwoning en duowoning.
In Nederland zijn al vele kangoeroewoningen gerealiseerd, zowel koopwoningen als huurwoningen. Op het platteland worden ook kangoeroewoningen gerealiseerd in bestaande boerderijen. Om een kangoeroewoning te kunnen huren is een medische verklaring vereist. De woningbouwverenigingen die deze woningen in hun bestand hebben, kunnen u verder informeren. Wilt u een kangoeroewoning kopen dan kunt u terecht bij de makelaar.

Mantelzorgunit of (ver)bouw bijgebouw (nieuwe regelgeving vanaf 1 november 2014)

Sinds 1 november 2014 is de regelgeving rondom mantelzorg aan huis makkelijker geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vrijstaande mantelzorgwoning  plaatsen, een aanbouw voor mantelzorg of bijgebouw verbouwen tot mantelzorgunit.

De regels voor vergunningvrij (ver-)bouwen om mantelzorg aan huis te kunnen verlenen zijn dan wel  versoepeld, maar dit betekent niet dat er er geen regels meer gelden. Er moet nog steeds worden voldaan aan het Bouwbesluit. Op de website www.omgevingsloket.nl  kunt u zelf controleren of het plaatsen van een mantelzorgwoning, het verbouwen van een bijgebouw of aanbouw voor mantelzorg vergunningvrij is.
Omgevingsloket.nl

Mocht de mantelzorgwoning van uw keuze niet voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen of komen uw plannen niet overeen met het bestemmingsplan dan moet er alsnog een vergunning aangevraagd worden. Deze procedure is verkort en duurt nu ongeveer 8 weken.

Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente
Mocht u overwegen gebruik te maken van deze manier van tijdelijke huisvesting neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Hier kunt informatie krijgen over wat wel/niet mogelijk is, of er alternatieven zijn en in hoeverre de gemeente wel of niet financiële ondersteuning geeft.
Voor contactgegevens van uw gemeente, ga naar:
Regelhulp.nl

Inwonen

Inwonen bij degene bij wie mantelzorg verleend wordt heeft voor- en nadelen. Mezzo, de grootste belangenbehartiger van mantelzorgers, heeft een kort bericht over dit onderwerp op haar website staan.
Mezzo: inwonen

 


Ondersteuning bij dementie / Casemanagement

• Ondersteuning bij dementie / Casemanagement
• Casemanger
• Ervaringen met casemanger
• Behoud casemanagement

• Aanvragen casemanger
• Dementie.nl
• Dementieverhalenbank.nl

Ondersteuning bij dementie / Casemanagement

Mensen met dementie en hun familie hebben behoefte aan een rode draad in de hulpverlening. Iemand met verstand van zaken, die samen met hen de regie neemt en naast hen staat, die hun hulpverlener is op wie ze kunnen terugvallen en die samen met hen een plan maakt en dat ook helpt uitvoeren.

Casemanagement is een vorm van intensieve en langdurende begeleiding, die zich zowel op de dementerende als op zijn/haar naaste omgeving richt.
Het casemanagement wordt uitgevoerd door casemanagers. Casemanagers richten zich niet alleen op de verschijnselen van de ingewikkelde ziekte dementie, maar vooral ook op de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van de dementerenden en hun naasten.

Casemanager

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die iemand met dementie en zijn/haar naasten met raad en daad ter zijde staat. U kunt een beroep doen op een casemanager vanaf het vermoeden van dementie of een eventuele diagnose tot het overlijden of enkele maanden na een opname in een verpleeghuis. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en gevolgen van dementie in het dagelijkse leven. Een casemanager biedt hulp bij het vinden van passende oplossingen bij steeds opnieuw veranderende situaties.
De casemanager heeft regelmatig contact met de cliënt en het cliëntsysteem (dit kan variëren van meerdere keren per week tot 1 keer per 2 à 3 maanden).
Het cliëntsysteem is niet alleen het gezin, maar ook bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding, mantelzorg en huisarts.
De casemanager is goed op de hoogte van wat er speelt en stemt de begeleiding en zorg voor de cliënt af en geeft advies op maat.

Ervaring met casemanagers

De ervaringen van mensen met dementie en hun naasten met de ondersteuning van een casemanager zijn positief. Een veel gehoorde reactie is: “Eindelijk heb ik iemand die naast mij staat, die begrijpt waar ik allemaal tegenaan loop”.
Een andere reactie:”Zonder  de casemanager was het mij niet gelukt mijn man naar een dagopvang te laten gaan, nu heeft hij het er gelukkig ontzettend naar zijn zin”.

Behoud casemanagement

Casemanagement biedt een duurzame oplossing om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden.
Casemanagement leidt tot grote tevredenheid (90% is tevreden) voor een persoon met dementie en diens mantelzorger. Overbelasting van mantelzorg is een belangrijke reden voor crisishulp en dure opname in verpleeg- of verzorgingshuis. Door de inzet van casemanagement kunnen mensen langer thuis wonen, wat past binnen het beleid van de overheid  Hierdoor kan jaarlijks 200 miljoen euro bespaard worden. Met de enorme toename van het aantal mensen met dementie (een half miljoen in 2050) kan met de inzet van casemanagement niet alleen de kwaliteit van de dementiezorg verhoogd worden maar is bovenal een aanzienlijke kostenbesparing te behalen.
bron: Alzheimer Nederland  

Aanvragen casemanager en advies

Uw huisarts kan u aanmelden voor casemanagement.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een netwerk voor dementie, die bijna overal in Nederland actief zijn.
Op de website van Alzheimer Nederland staan alle netwerken per provincie weergegeven.
Alzheimer Nederland: dementienetwerken 

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met:
Dementie Groningen (tekst)
In voor zorg! (video)

Dementie.nl

Dementie.nl is een informatieve website met tips, ervaringsverhalen en nieuws.
De website is een initiatief van Alzheimer Nederland.
Dementie.nl


Dementieverhalenbank.nl

Verbeter de zorg. Vertel uw verhaal!

Op de website van dementieverhalenbank.nl kunt u uw verhaal vertellen. Door dit te doen kunt u anderen helpen.
Dementieverhalenbank.nl doet ook echt iets met uw verhaal.
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam bestuderen de verhalen en bedenken manieren om de zorg te verbeteren voor dementerenden, maar ook voor de omgeving.
Dementieverhalenbank.nl

 

 

 


Organisaties en hulpmiddelen

• Hulpmiddelen via Wet maatschappelijke ondersteuning
• Hulpmiddelen via ziektekostenverzekering
• Hulpmiddelen via Wlz (zorginstelling / volledig pakket thuis / modulair pakket thuis)
• Speciale 
Hulpmiddelen bij dementie

 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulpmiddel die nodig zijn voor:
• Behoud van de zelfredzaamheid
• Het huishouden kunnen doen
• Behoud mobiliteit in en om de woning


Wmo hulpmiddelen kunnen  zijn: 

aanpassen vervoer (auto of fiets),  
aanpassen woning (bv traplift)
rolstoel
scootmobiel

De hulpmiddelen kunnen in natura verstrekt worden. Dit betekent dat de gemeente bepaald welke voorziening u krijgt.
Heeft u een Persoonsgebonden Budget van de gemeente dan  kunt u zelf bepalen welk model rolstoel, scootmobiel u wilt hebben.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos enlaagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
ondersteuning bij keukentafelgesprekken, behoud van eigen regie en langer zelfstandig wonen
 preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee”
Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket voor een gesprek dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” kan een goed hulpmiddel zijn. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
Brochure gesprek WMO-ondersteuning
Misverstanden-wmo

De gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom.
Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom

Hulpmiddelen ziektekostenverzekeraar

In het basispakket van uw zorgverzekering zit een groot aantal hulpmiddelen waar u als verzekerde aanspraak op kunt maken.
De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Tevens wordt aangegeven of er sprake is van een eigen bijdrage.
Voordat er een hulpmiddel aangeschaft wordt moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de zorgverzekeraar. In de zorgpolis kan ook staan dat bij de aanvraag een voorschrift of een toelichting nodig is van bijvoorbeeld de behandelend arts, medisch specialist, fysiotherapeut.

Hulpmiddelen basisverzekering
hulpmiddelen voor ademhaling
• compensatie van spraakbeperkingen
hulpmiddelen bij diabetes
hulpmiddelen voor het bewegingssysteem
hulpmiddelen bij bewustzijnsstoornissen
prothesen en pruiken
schoenvoorzieningen
hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
verzorging- en verbandmiddelen
visuele hulpmiddelen
voedingshulpmiddelen

Hulpmiddelen Wlz (zorginstelling, volledig pakket thuis, modulair pakket)

Het Zorginstituut Nederland heeft een brochure uitgebracht met de titel “uw zorg in een AWBZ-instelling”. In deze brochure wordt een totaaloverzicht gegeven van waar u allemaal recht op heeft, waaronder hulpmiddelen. Heeft u zorg aan huis (volledig pakket thuis of een modulair pakket) die door een zorginstelling wordt geleverd dan kunt  u ook hulpmiddelen via de zorginstelling krijgen.
Uw zorg in een AWBZ-instelling

Hulpmiddelen bij dementie

Uitgebreide informatie over hulpmiddelen voor dementerende kunt u vinden op de website moderne dementie zorg. De website bevat een informatiebank hulpmiddelen bij dementie. De hulpmiddelen worden uitgebreid beschreven en er wordt informatie gegeven over de financiering.
Hulpmiddelen bij dementie

 


Mantelzorg

• Mantelzorg
• Mezzo
• Respijtzorg en Handen in huis

• Niet voor mezelf alleen

MantelzorgMantelzorg

Mantelzorg is zorg die mensen geven aan hun partner, een familielid of een vriend die (langdurig) zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Het gaat om zorg waarvoor anders een professionele hulpverlener nodig is. (bron:woordenlijst AWBZ)

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau ( 2010) blijkt dat van alle Nederlanders boven de 18 jaar, 3,5 miljoen mensen zich beschouwen als mantelzorgers. Van deze 3,5 miljoen verlenen 1,1 miljoen zowel intensieve als langdurige hulp. De druk op mantelzorgers is tussen 2001 en 2008 sterk toegenomen. In 2001 voelden 300.000 mantelzorgers zich zwaar belast of zelfs overbelast. In 2008 was dat aantal al toegenomen tot ruim 450.000. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 50% tussen de 45 en 65 jaar is en 20% ouder dan 65 jaar.

Mezzo

Als u mantelzorger bent of wordt en u bent niet goed op de hoogte van regelingen en bijvoorbeeld de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen, dan kan de zorg wel eens heel zwaar worden.

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Bij Mezzo zijn de volgende organisaties aangesloten:
• Steunpunten mantelzorg;
• Regionale belangenbehartigingsorganisaties;
• Organisaties voor vrijwilligerszorg (vrijwillige thuishulp, buddyzorg, vriendendienst en georganiseerde burenhulp).

Mezzo beschikt over een website waar veel informatie op staat die u kan u helpen uw rol als mantelzorger makkelijker te vervullen. Onderwerpen op de website zijn onder meer:
Wonen
Werk & Mantelzorg
Vervoer
Geldzaken
– Uitkeringen
Mantelzorgvergoedingen
Belastingen
• Overname van de zorg door professionals of vrijwilligers ook wel genoemd respijttzorg (De Respijtwijzer)
• Ondersteuning bij u in de buurt (mantelzorgsteunpunten bij u in de buurt)
Mantelzorglijn voor contact

U kunt lid worden van MEZZO. Aan het lidmaatschap zijn een aantal voordelen verbonden.

Respijtzorg  en Handen in huis

Een mantelzorger is iemand die langdurig onbetaald zorgt voor een zieke partner, (ouder) familielid, of bekende.
Mantelzorg verlenen kan heel zwaar zijn, zeker als de zorg niet zo nu en dan overgedragen kan worden.
Helaas geven mantelzorgers vaak te laat aan dat ze het niet langer vol kunnen houden waardoor overbelasting dreigt.
Respijtzorg kan een oplossing zijn om overbelasting te voorkomen. Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg.
Respijtzorg

Handen in huis is een landelijk werkende organisatie die zich richt op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid. Het kan gaan om vakantie van de mantelzorger, maar ook als de vaste mantelzorger voor een planbare opname naar het ziekenhuis moet.
De vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten), het maximum is afhankelijk van de wens van de hulpvrager en de financiering van de betreffende zorgverzekeraar.
Handen in huis


Niet voor mezelf alleen

Niet voor mezelf alleen is een online open sociaal netwerk voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
Het netwerk biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, elkaar te ondersteunen, ervaringen uit te wisselen,
maar ook om een vuist te maken als dat nodig is.
Meer dan 600.000 mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn inmiddels actief op het netwerk.

De heer Klein uit Hoogeveen, zelf jarenlang mantelzorger geweest, is de initiatiefnemer. Hij is gestart met een
lokale webkrant voor Hoogeveen. Inmiddels is dit lokale initiatief uitgegroeid tot een landelijk open sociaal netwerk.
Dit netwerk, “Niet voor mezelf alleen”, bestaat inmiddels uit 30 lokale webkranten.
De lokale webkranten worden door en voor de mantelzorgers / zorgvrijwilligers gemaakt.
Wilt u zelf of met andere mantelzorgers / zorgvrijwilligers een lokale webkrant starten dan kan dat.
Via de website kunt u ondersteuning krijgen.
Nietvoormezelfalleen.nl


Thuiszorg & Huish. hulp

Thuiszorg (wijkverpleging)
• Thuiszorg zoeken

Huishoudelijke hulp Wmo 2015/ Nieuws: Stopzetten thuishulp mag niet zomaar

Thuiszorg

Thuiszorg (wijkverpleging)

De thuiszorg wordt geregeld binnen de zorgverzekeringswet en zit in het basispakket. Dit betekent voor u dat uw zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de verzorging en verpleging bij u thuis. De zorg gaat tot en met een eventuele opname in het ziekenhuis.

 

Onder verzorging en verpleging valt onder andere:
• wondverzorging
helpen met injecties
helpen bij het opstaan, aankleden, douchen

Zorgverzekeraars kopen zorg van thuiszorgorganisaties in en sluiten contracten af. Dit heet gecontracteerde zorg .U kunt zelf aangeven van welke gecontracteerde thuisorganisatie u zorg wilt afnemen. Vergoeding van de zorg verloopt via de zorgverzekeraar.
Voor wijkverpleging geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Zorg in natura of een Persoonsgebonden budget
Kiest u voor zorg in natura dan bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.Met een Persoonsgebonden budget bepaalt u zelf welke zorgverlener uw wilt. Een combinatie van beide is soms mogelijk als u verschillende soorten zorg nodig heeft.

Zorg in natura is gecontracteerde zorg van de zorgverzekeraar
Zorg in natura wordt door het zorgkantoor ingekocht bij diverse zorgaanbieders. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zij kunnen u helpen bij het maken van een keuze als het gaat om de juiste thuiszorgorganisatie. Heeft u na een ziekenhuisopname thuiszorg nodig dan kan een transferverpleegkundige dat voor u regelen.

Thuiszorg met een Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg- en/of ondersteuning inkopen. Ook mag u mantelzorgers betalen voor hulp en zorg.

Waar mag u uw budget aan besteden:
hulp bij het huishouden
• 
vervoer dagbesteding
begeleiding
verzorging
verpleging
logeeropvang (alleen bij toegelaten zorginstellingen)

Zelf inkopen van zorg en ondersteuning met een Pgb betekent:
• Budgetplan opstellen
• met elke zorgverlener een contract afsluiten
• voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen
• declaraties indienen bij de SVB

Kiest u bewust voor een Pgb dan zal een medewerker van het zorgkantoor een bewust-keuze gesprek met u voeren om na te gaan of deze vorm van zorg aan huis iets voor u is. U kunt vooraf de Pgb-test doen, die geeft u al enig inzicht of een Pgb iets voor u is.
Pgb test online
Meer over bewust-keuze gesprek met medewerker zorgkantoor
Het kan zijn dat u meerdere Pgb’s nodig heeft om de zorg en ondersteuning te krijgen die u nodig heeft.
Hoe verandert mijn zorg / informatie over Pgb thuiszorg

Thuiszorg zoeken

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u informeren over gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Als u, na een ziekenhuisopname, thuiszorg nodig heeft dan kan de transferverpleegkundige van advies voorzien.

Transferverpleekundige
Transferverpleegkundigen werken in gezondheidzorgsinstellingen (o.a. een ziekenhuis). Als een patiënt, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, nog zorg nodig heeft dan wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld door de specialist of verpleging. De transferverpleegkundige kan u helpen met het regelen van thuiszorg.

KiesBeter
KiesBeter.nl is de startpagina van de overheid naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland. Op de website kunt u makkelijk in 4 stappen de beste zorgaanbieders vinden bij u  in de buurt, waaronder thuiszorg.
KiesBeter.nl 

Zorgkaart
Voor de mening van zorgconsumenten over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening van thuiszorgorganisaties kunt u naar de Zorgkaart.
Zorgkaart.nl 

Zorgkantoor
Voor thuiszorg bij u in de buurt kunt u ook contact opnemen met het Zorgkantoor in uw regio. In elke regio is een Zorgkantoor. Zij kunnen u informeren over gecontracteerde thuiszorgorganisaties, zorg in natura, het Pgb of een combinatie. Als u op Regelhulp.nl uw postcode in tikt krijgt u het adres van de website en de contactgegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Regelhulp.nl – Zorgkantoren

Inspectie van de Gezondheidszorg
Als er veel misgaat bij een thuiszorgorganisatie dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze organisatie een (straf) maatregel opleggen. De Inspectie publiceert deze maatregelen op haar website.
Inspectie 

Huishoudelijke hulp Wmo 2015

Stopzetten thuishulp mag niet zomaar
De gemeente mag de huishoudelijke hulp niet opzeggen met een algemene bezuinigingsmaatregel in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat heeft de rechtbank in Groningen op 9 december 2014 bepaald. 

In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat, als u een algemene brief heeft gekregen over huishoudelijke hulp en het met de uitkomst niet eens bent, zelf bezwaar moet maken. Op onderstaande link staat een voorbeeldbrief van de Ombudsman.
Voorbeeldbrief Ombudsman

Huishoudelijke hulp
De gemeente geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel van deze wet is de huishoudelijke hulp. Helaas hebben de gemeenten minder geld te besteden voor huishoudelijke hulp. Wat dit betekent kunt u zien op de website Hoe verandert mijn zorg.
Hoeverandertmijnzorg.nl

Regelhulp.nl
Als u nog niet zeker weet of u eventueel recht heeft op huishoudelijke zorg kunt u via regelhulp.nl onderzoeken of u voldoet aan de gestelde criteria. Regelhulp.nl kan ook alternatieven voor huishoudelijke zorg aangeven, mogelijkheden waar u zelf wellicht nog niet aan gedacht heeft. Is uw gemeente aangesloten bij regelhulp.nl dan kunt u direct contact leggen met uw gemeente.
Regelhulp.nl

Huishoudelijke hulp in verschillende vormen
De gemeente kan de gevraagde huishoudelijke zorg in verschillende vormen leveren:
Zorg in natura, de gemeente biedt u de huishoudelijke hulp aan die zij ingekocht hebben.
Persoonsgebonden budget, u krijgt een budget en koopt zelf de huishoudelijke hulp in.
Vergoeding voor een alfahulp, een vorm van Persoonsgebonden budget.

Heeft u, volgens de gestelde criteria, recht op huishoudelijke hulp en biedt de gemeente u een keuze tussen zorg in natura, persoonsgebonden budget en vergoeding voor een alfahulp dan zal de gemeente, op basis van haar informatieplicht, u op de hoogte moeten stellen van de gevolgen van uw keuze.
U kunt zelf ook onderzoeken welke vorm het beste bij u past. Dit geldt met name voor het persoonsgebonden budget.

Pgb en de pgb-test

Overweegt u een persoonsgebonden budget stel u dan goed op de hoogte van wat een persoonsgebonden budget is, wat u er voor moet doen en of het bij u past.
Wat een persoonsgebonden budget precies inhoudt en wat u ervoor moet doen, kunt u vinden op de website van Per Saldo.
NB: Als u geen lid bent van Per Saldo is de toegang tot de website beperkt.
Per Saldo persoonsgebonden budget Wmo

Of een persoonsgebonden budget bij u en uw situatie past, kunt u nagaan als u de pgb- test doet. Als u de vragenlijst volledig invult (duurt ongeveer 15 minuten) dan krijgt u een persoonlijk advies en tips. De test is anoniem, de resultaten worden dus niet aan derden doorgegeven.
PGB-test
Brochure Trekkingsrecht (link is klikbaar)

Eigen bijdrage
Voor Thuiszorg (huishoudelijke zorg) van de Wmo moet u, afhankelijk van onder andere leeftijd, huishouden en inkomen, een eigen bijdrage betalen. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) is de instantie die dit regelt. Meer informatie kunt u vinden op de website van het
CAK

Voorbereiden gesprek met de gemeente: Brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee”
onafhankelijke cliëntondersteuning of ouderenadviseur
Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket van uw gemeente, dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
Wilt u dat iemand u helpt met het voorbereiden van het gesprek en/of u bijstaat tijdens het gesprek dan kunt u bijvoorbeeld een familielid, buren of vrienden vragen. Is dit niet mogelijk dan kunt ook hulp en ondersteuning krijgen van een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Een andere mogelijkheid is de ouderenadviseur. Ook zij zijn onafhankelijk en hun diensten zijn gratis. Meer informatie hierover kunt u krijgen via uw gemeente.
WMO brochure voorbereiding gesprek


Zorg aan huis

• Volledig pakket thuis
• Modulair pakket thuis
Persoonsgebonden budget
• Hulpmiddelen

 

Zorg aan huis met Pgb of Volledig pakket thuis

Als er 24 uur zorg en/of toezicht nodig is dan bestaat de mogelijkheid om naar een zorginstelling te gaan (Wet langdurige zorg). Een alternatief is om dezelfde zorg thuis te krijgen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, te weten;
• zorg thuis moet verantwoord zijn, het Zorgkantoor zal dit onderzoeken,
• de kosten van de zorg mogen niet hoger zijn dan een opname in een instelling.

 

Volledig pakket thuis

Heeft u gekozen voor een volledig pakket thuis dan wordt de zorg en ondersteuning gegeven door een zorginstelling. De hoeveelheid zorg en ondersteuning die u krijgt hangt af van de Wlz-indicatie.
Het volledig pakket thuis bestaat o.a. uit:
persoonlijke verzorging
verpleging
Wlz-behandeling
• begeleiding (individueel en/of dagbesteding
vervoer naar behandeling en/of dagbesteding
huishoudelijke verzorging
alarmering
maaltijden
Niet iedere zorginstelling verleent deze vorm van zorg aan huis. Het zorgkantoor in uw regio kan u hier meer informatie over geven.
Zorgkantoor in uw regio

Modulair pakket thuis 

Met het modulair pakket thuis kunt u en/of uw vertegenwoordiger, op basis van uw Wlz-indicatie, zelf kiezen welke delen (modules) van het pakket u thuis, in natura, wilt ontvangen. Dit geeft u de mogelijkheid om delen van de zorg waar u recht op heeft wel of niet af te nemen.
De zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:
• begeleiding (individueel en/of dagbesteding}
persoonlijke verzorging
verpleging
Wlz behandeling
vervoer naar behandeling en/of begeleiding

Nieuw 15-05-2017

Mensen die langdurige zorg thuis ontvangen in de vorm van het Modulair Pakket Thuis (mpt), kunnen dezelfde uitgebreide huishoudelijke hulp krijgen als onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatie “schoonmaak” in de beleidsregels Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg aangepast naar “huishoudelijke hulp”.

Daardoor vallen onder huishoudelijke hulp behalve het schoonhouden van de woning nu ook activiteiten zoals het opmaken van het bed en het klaarmaken van een maaltijd.

Tot en maart 2017 kregen WLz-clienten met een Modulair Pakket Thuis of Persoonsgebonden budget hun huishoudelijke hulp van de gemeente op basis van de Wmo. Die hulp is vanaf 1 April 2017 voor alle Wlz-clienten overgeheveld naar de Wlz. Omdat de definitie van huishoudelijke hulp onder de Wlz beperkter was en alleen het schoonhouden van het huis betrof, is dit aangepast. Zo kunnen ook clienten met een mpt of een pgb de huishoudelijke hulp krijgen die ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het zorgkantoor in uw regio.
Zorgkantoor in uw regio

Aangezien het Modulair pakket een combinatie is van zorg in natura en Pgb is het verstandig ook de tekst hieronder te bekijken.

Zorg aan huis met een Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg- en/of ondersteuning inkopen. De zorg kunt u zelf inkopen bij een zorgaanbieder, kleinschalige woonvorm of bij een thuiszorgorganisatie.  Ook mag u mantelzorgers betalen voor hulp en zorg.
Waar mag u uw budget aan besteden:
hulp bij het huishouden
• 
vervoer dagbesteding
begeleiding
verzorging
verpleging
logeeropvang (alleen bij toegelaten zorginstelling

Zelf inkopen van zorg en ondersteuning met een Pgb betekent dat uzelf moet regelen, zoals:
• Budgetplan opstellen
• met elke zorgverlener een contract afsluiten
• voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen
• declaraties indienen bij de SVB

Kiest u bewust voor deze vorm van zorg aan huis dan zal een medewerker van het zorgkantoor een bewust-keuze gesprek met u voeren om na te gaan of deze vorm van zorg aan huis iets voor u is. U kunt vooraf de Pgb-test doen, die geeft u al enig inzicht of een Pgb iets voor u is.
Pgb test online
Meer over bewust-keuze gesprek met medewerker zorgkantoor
Het kan zijn dat u meerdere Pgb’s nodig heeft om de zorg en ondersteuning te krijgen die u nodig heeft.

Om in aanmerking te komen voor volledig pakket thuis, modulair pakket thuis of Pgb heeft u een Wlz-indicatie nodig van het CIZ. Als u de indicatie krijgt dan kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.
Informatie Wlz-indicatie 
CAK: eigen bijdrage

Hulpmiddelen

Informatie over hulpmiddelen, klik hier

 

 

 

 


Palliatieve zorg

• Palliatieve zorg
• Palliatieve zorg kan op diverse locaties verleend worden
• Spreek op tijd over uw levenseinde met uw arts
• Indicatie palliatief terminale zorg (PTZ)
• Overzicht van organisaties die palliatieve zorg verlenen bij u in de buurt
• 
Hulpmiddelen thuis
• Informatieve websites

palliatief terminale zorgPalliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen, verzachting of verlichting.
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten (en hun naasten) die zich geconfronteerd zien met een levensbedreigende aandoening. Dit wordt bewerkstelligd door het verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (definitie WHO 2002).

 

Palliatieve zorg bestaat uit:
• 
pijn en andere ziekte symptomen behandelen;
• psychologische en sociale problemen behandelen;
• aandacht geven aan zingeving en spiritualiteit;
• de patiënt ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven;
• de patiënt en de naasten ondersteunen bij het afronden van het leven;
 de patiënt en de naasten ondersteunen bij het afscheid nemen;
naasten ondersteunen bij de omgang met de ziekte en bij de rouwverwerking na het overlijden.

Palliatieve zorg kan op diverse locaties verleend worden 

 thuis;
 
in een hospice of bijna-thuis-huis;
 in een verzorging- of verpleeghuis;
 in ziekenhuizen.

Keuzehulp palliatieve zorg
VPTZ Nederland (landelijke vereniging van organisaties voor Vrijwillige Palliatieve, Terminale Zorg) heeft een website ontwikkeld die u kan helpen een keuze te maken waar u de zorg wilt ontvangen bijvoorbeeld  thuis of in een hospice.
Keuzehulp palliatieve zorg 

Spreek op tijd over uw levenseinde met uw arts

Een (tijdig) gesprek over het naderende overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening. Als u op tijd met uw arts praat over het laatste stuk van uw leven dan kunt u wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreken voordat het te laat is. Acht samenwerkende organisaties hebben een brochure uitgegeven die u als leidraad kunt gebruiken voor het gesprek. In deze brochure leest u waarom het belangrijk is met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. Deze brochure geeft u praktische tips en vragen om het gesprek te voeren, vragen als:
• Waarom is het gesprek met de arts juist nu belangrijk;
• Voor welk lijden bent u bang;
• Welk lijden wilt u beslist niet;
• Op welke plek wilt u het liefst sterven.
De achtergrondinformatie kan u helpen om zelf en met uw familie na te denken over wat u wil, wat u niet wil en wat u wilt weten van uw arts.
KNMG_Brochure Levenseinde


Indicatie palliatief terminale zorg (PTZ) 

Op de website Regelhulp van de overheid staat informatie over indicatie.
Regelhulp

Overzicht van organisaties die uitgebreide informatie geven over palliatieve zorg 

Op de websites Ongeneeslijk.nl en Palvooru.nl kunt u middels uw postcode precies zien welke organisaties bij u in de buurt palliatieve zorg verlenen. Tevens vindt u op deze websites uitgebreide informatie over palliatieve zorg.
Ongeneeslijk.nl
Palvooru.nl
Palvooru.nl: alles over palliatieve zorg in 1 App

Hulpmiddelen thuis

Vindt de palliatief terminale zorg thuis plaats dan kan het zijn dat u hulpmiddelen nodig heeft om de zorg op een zo’n adequaat mogelijke manier te kunnen geven. Voor informatie over hulpmiddelen ga naar onderstaande links.
Hulpmiddelen
Regelhulp.nl
Vilans hulpmiddelenwijzer

Informatieve websites

KiesBeter.nl geeft uitgebreide informatie over o.a. palliatieve behandeling, hulp en steun in de palliatieve fase, Palliatieve Terminale Zorg (PTZ), spiritualiteit en zingeving.
KiesBeter.nl
Agora is een onafhankelijk, landelijk ondersteuningspunt voor palliatief terminale zorg. Naast algemene informatie over palliatieve zorg, is er ook een deel gewijd aan patiënten en naasten.
Agora
Als u werkt en u moet voor een naaste zorgen dan kan het zijn dat u verlof op moet nemen. Regelgeving wordt overzichtelijk weergegeven op de website Werk & mantelzorg.
Werk & mantelzorg
Op de website van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding staat naast informatie ook een overzicht van hulpverleners bij u in de buurt.
LSR
De landelijke Stichting Rouwbegeleiding heeft een hulp- en advieslijn, tevens kunt u uw verhaal kwijt.
LSR
De Stichting Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychosociale hulp. Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij Korrelatie werken psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen.
Stichting Korrelatie 
Op de website ‘als je niet meer beter wordt” staat een linkpagina met interessante websites.
LINK pagina

 


twitterbutton.nl