Gemeenschappelijk wonen

Gemeenschappelijk wonen

 Gemeenschappelijk wonen
Thuishuis
 Gestippeld wonen / harmonicawonen
• Woongroepen
• Organisaties gemeenschappelijk wonen
• 
Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten  

Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk wonen

Eén van de hedendaagse kenmerken van de Nederlandse maatschappij is individualisering. De gemeenschappen zoals die er vroeger waren zijn veelal verloren gegaan. Naar nu blijkt is er weer meer behoefte aan het vormen van een gemeenschap en dat heeft geleid tot diverse initiatieven, vooral op het gebied van wonen, voor zowel autochtonen als allochtonen.

Gemeenschappelijk wonen is een vorm van wonen waarbij de gemeenschapsvorming weer een belangrijke rol speelt. Op dit moment zijn er grofweg 3 vormen van gemeenschappelijk wonen te onderscheiden, te weten; gestippeld wonen, harmonicawonen en groepswonen.

Thuishuis

Een thuishuis is een gewoon huis waarin 5  tot maximaal 7 ouderen wonen met ondersteuning van vrijwilligers. Iedere bewoner heeft een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer/toilet. De bewoners delen een grote woonkamer, hobbyruimte, (bij)keuken, logeerfaciliteit en, indien aanwezig, een tuin. Een thuishuis staat in de wijk waaruit de bewoners vaak van afkomstig zijn. Het huis ligt centraal zodat de bewoners in de nabijheid wonen van o.a. voorzieningen zoals winkels, gezondheidsheidscentrum, openbaar vervoer, kerk/moskee.
Thuishuis


Gestippeld wonen / harmonicawonen

In de jaren ’90 is het concept gestippeld wonen gelanceerd. De initiatiefnemer van dit concept is Nico van den Dool, architect en volkshuisvester. Het concept houdt in dat een groep mensen een woongroep (-gemeenschap) formeert en verspreid gaat wonen in een wooncomplex of wijk. Bij gestippeld wonen dragen de activiteiten bij aan sociale samenhang van de groep, tevens zoekt men elkaar bewust op.
Gestippeld wonen wordt vaak in bestaande wijken of complexen georganiseerd. Voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld; gehandicapten en allochtonen) blijkt gestippeld wonen ook een goede optie te zijn. Gespreid wonen kan stigmatisering voorkomen, daarentegen kan het de integratie bevorderen. In de woongemeenschap heeft men de sociale contacten binnen de vertrouwde groep. Gemeenten, corporaties en privépersonen kunnen het initiatief nemen om deze woonvorm te stimuleren.

Harmonicawonen lijkt op gestippeld wonen met dat verschil dat de mensen die behoren tot de woongroep (gemeenschap) geclusterd gaan wonen binnen een wooncomplex of wijk. Men komt elkaar dus veel meer tegen dan bij gestippeld wonen. Ook voor harmonicawonen geldt dat er gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Deze vorm van wonen wordt vaak in nieuw te bouwen complexen gerealiseerd. Net als bij gestippeld wonen kunnen zowel gemeenten, corporaties en privépersonen het initiatief nemen om deze woonvorm te stimuleren. Voor meer informatie download de brochure Gestippeld Wonen

Woongroepen

De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) heeft de volgende kenmerken voor groepswonen geformuleerd:

  • Het gaat om een project van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte.
  • Er is sprake van deelname in een groep, wat onder andere inhoudt dat er bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp.
  • Bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.

Volgens de Federatie voor groepswonen zijn er inmiddels meer dan 500 woongroepen voor ouderen in Nederland waarvan ruim 52 voor oudere allochtonen.
(Bron:LVGO)

Organisaties gemeenschappelijk wonen

Er zijn meerdere organisaties die zich bezighouden met gemeenschappelijk wonen. De belangrijkste zijn wel de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen (FGW) en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO). De FGW geeft op haar website veel informatie over onder andere de verschillende vormen van groepswonen, het starten van een woongroep en wat daar allemaal bij komt kijken. Tevens staan er kaarten op de website met een overzicht van bestaande woongroepen voor zowel autochtonen als allochtonen. De LVGO wil gemeenschappelijk wonen bevorderen en ook ondersteunen op basis van zelfbeschikking en zelfwerkzaamheid. De LVGO verstaat onder ouderen, 50 jaar en ouder. Als u geïnteresseerd bent in groepswonen dan is het raadzaam om de websites van beide organisaties te bezoeken.
Gemeenschappelijk Wonen
Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen 

Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten

Voor oudere migranten die geïnteresseerd zijn in groepswonen, is er het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten. Deze organisatie heeft een website ontwikkeld met de naam  WOONSAEM. Het  is een initiatief van Stichting Maagdenhuis in samenwerking met CABO (voor oudere migranten), ASW, LVGO en NOOM.
De website kan gelezen worden in het Nederlands, Turks, Frans, Engels, Arabisch en Berbers (zie Startpagina).
WOONSAEM

 

 


twitterbutton.nl