Eigen huis met aanpassingen

Eigen huis met aanpassingen

  • Eigen huis met aanpassingen / levensloopbestendig wonen
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 
  • Keukentafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo voorbereiden
  • Huistest en gratis woningcheck app (brandveiligheid vergroten)
  • Nieuw: Blijverslening voor ouderen met koophuis
  • Woontechniekhulp.nl (overzicht wat er op het gebied van domotica mogelijk is)
  • Eigen huis met aanpassingen voor speciale doelgroepen (dementen, slechtzienden, doof-blinden)

 

Eigen huis met aanpassingen

Eigen huis met aanpassingen / levensloopbestendig wonen

Levensloopbestendig wonen is volgens het Kenniscentrum-Wonen-Zorg een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van lichamelijke handicaps of chronische ziekten van de bewoners. Om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wonen in uw eigen huis zijn soms aanpassingen nodig. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn zoals het weghalen van drempels, maar ook grotere bouwkundige aanpassingen zoals het plaatsen van een tweede toilet op de slaapkamer verdieping. Aanpassingen kunnen ook in de vorm van technologische toepassingen (domotica). Voordat u aan de slag gaat met aanpassingen of gaat verhuizen naar een reeds aangepaste woning is het verstandig om u eerst op de hoogte te stellen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor wat betreft regelgeving en vergoedingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Aanpassingen aan woningen, in verband met beperkingen veroorzaakt door onder meer ouderdom, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet wordt onder meer geregeld dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen (in natura of middels een PGB) die ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Overigens kan een gemeente deels zelf bepalen hoe ze invulling geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook zal een gemeente doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.
misverstanden wmo 

Keukentafelgesprek met medewerker(st)er van de Wmo voorbereiden

Is het noodzakelijk om het huis aan te passen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis.
Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos en laagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner. U kunt dus ook een cliëntondersteuning aanvragen als u uw huis wilt (moet) aanpassen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De cliëntondersteuner kan ook bij het keukentafelgesprek aanwezig zijn.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• langer zelfstandig blijven wonen
• preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee”
Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket voor een gesprek dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” kan een goed hulpmiddel zijn. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
Brochure: gesprek WMO-ondersteuning


Huistest.nl

Om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen kan het noodzakelijk zijn om uw woning aan te passen. Huistest.nl geeft op een eenvoudige en overzichtelijke manier inzicht in:
Verbeterpunten voor bijvoorbeeld badkamer, trap, toilet, woonkamer en keuken.
Veiligheid (vallen, inbraak en (woon)techniek  in de woning)
Geldzaken
• Wet- en regelgeving
Via “test uw woning” kunt u uw gegevens invullen en de test uitvoeren. Als u de test afrond, krijgt u een overzichtelijk adviesrapport met aanbevelingen. Dit rapport kunt u printen of downloaden.
De test is voor koopwoningen en huurwoningen. Huurt u een woning dan kunt u samen met de verhuurder het adviesrapport van Huistest.nl doornemen.
Huistest.nl

Gratis woningcheck app (brandveiligheid vergroten)

Volgens verschillende Veiligheidsregio’s en de Brandweer zijn er nog teveel woningbranden in Nederland. Met de app Woningcheck moet het bewustzijn rond brandveiligheid vergroot worden bij mensen. Met deze applicatie vind u de kwetsbaarheden in huis.

Door verschillende vragen te beantwoorden leert u meer over de brandveiligheid in uw huis. De vragen worden aangevuld met foto’s en uitleg. Na het beantwoorden van alle vragen in de app krijgt u een overzichtelijke takenlijst met dingen die u nog moet doen om in uw huis de kans op brand zo klein mogelijk te maken.

Onder het motto ‘Brandveiligheid heeft u (letterlijk) zelf in de hand’ moet de app het brandveiligheidsbewustzijn van de appgebruikers vergroten. De app is een initiatief van een aantal veiligheidsregio’s. Alle 25 regio’s financieren de Woningcheck-app. Het programmaatje is beschikbaar voor Android en iOS.
Woningcheck App
Brandweer

Nieuw: Blijverslening voor ouderen om koopwoning levensloopbestendig te maken.

Als u een koophuis heeft en u wilt uw huis aanpassen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een Blijverslening.
Overigens voeren niet alle gemeenten of provincies de Blijverslening.
Voor meer informatie over de blijverslening kunt u terecht op de website van Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Blijverslening svn

Regelhulp.nl (volstaat een hulpmiddel of toch het huis aanpassen)

Als u nog niet weet of een hulpmiddel uitkomst kan bieden of dat het huis wellicht aangepast moet worden, ga dan naar Regelhulp.nl. Deze website leidt u van probleem naar oplossing en de juiste instantie. Regelhulp.nl is een website van de overheid. Is uw gemeente aangesloten bij Regelhulp.nl dan kunt u via de website contact leggen met uw gemeente voor bijvoorbeeld een afspraak.
Regelhulp.nl

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrage
De gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via t CAK
As u een beroep doet op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht.
Juridisch Steunpunt Regelrecht

Gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedure. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben de burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom

Website van ir. Grootveld
Op de website van Ir. Grootveld staat uitgebreide informatie over de Wmo en met name de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015.
Ir. Grootveld biedt tevens kosteloos telefonisch spreekuur.
Ir. Grootveld: De Wmo 2015
Kosteloos Spreekuur

Woontechniekhulp.nl

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld domotica (woontechnische toepassingen), de voor- en nadelen, de kosten en of een bepaald apparaat wel geschikt is voor u en uw situatie dan kunt u terecht bij Woontechniekhulp.nl De organisatie heeft een website en een telefonische advieslijn. De medewerkers van de advieslijn hebben een achtergrond als verpleegkundige met kennis op het gebied van wonen, techniek, zorg en welzijn. Woontechniekhulp.nl is een initiatief van de Stichting TriViCi. De Stichting heeft geen winstoogmerk, de dienstverlening is dan ook gratis. Voor een telefonisch advies betaalt u het lokale tarief, of de gesprekskosten als u mobiel belt.
Woontechniekhulp.nl

Eigen huis met aanpassingen voor speciale doelgroepen

Eigen huis met aanpassingen voor mensen die lijden aan dementie
Er is een speciale website huisaanpassingen voor mensen die lijden aan dementie. Deze website geeft op overzichtelijke wijze aan wat de specifieke mogelijkheden zijn voor het aanpassen van de woning.
Thuis wonen met dementie

Eigen huis met aanpassingen voor slechtzienden en blinde mensen
Als u te maken krijgt met een visuele beperking dan moet u waarschijnlijk uw woonomgeving opnieuw organiseren. Er zijn in Nederland een aantal organisaties die u goed kunnen informeren, adviseren en ondersteunen. Onderstaand de websites van de organisaties.
Bartimeus
Visio
Stichting Robert Coppes (Zuid Nederland)

Eigen huis met aanpassingen voor mensen met een visuele beperking en hoorproblemen (doofblinden)
Volgens de meest recente schattingen zijn er tussen de 30.000 tot 35.000 mensen die na hun 55e doofblind worden. Van deze groep wonen er ongeveer 15.000 tot 20.000 zelfstandig. Een tijdige diagnose brengt met zich mee dat er snel adequate hulp en ondersteuning verleend kan worden. Om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen is het verstandig om gebruik te maken van instanties en organisaties die veel kennis en expertise hebben op het gebied van doofblindheid.
Kalorama
Stichting Otwee (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
Kentalis
Doofblind.nl (op oudere leeftijd doofblind worden)


twitterbutton.nl