Wonen

Eigen huis met aanpassingen

 • Eigen huis met aanpassingen / levensloopbestendig wonen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 
 • Keukentafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo voorbereiden
 • Huistest en gratis woningcheck app (brandveiligheid vergroten)
 • Nieuw: Blijverslening voor ouderen met koophuis
 • Woontechniekhulp.nl (overzicht wat er op het gebied van domotica mogelijk is)
 • Eigen huis met aanpassingen voor speciale doelgroepen (dementen, slechtzienden, doof-blinden)

 

Eigen huis met aanpassingen

Eigen huis met aanpassingen / levensloopbestendig wonen

Levensloopbestendig wonen is volgens het Kenniscentrum-Wonen-Zorg een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van lichamelijke handicaps of chronische ziekten van de bewoners. Om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wonen in uw eigen huis zijn soms aanpassingen nodig. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn zoals het weghalen van drempels, maar ook grotere bouwkundige aanpassingen zoals het plaatsen van een tweede toilet op de slaapkamer verdieping. Aanpassingen kunnen ook in de vorm van technologische toepassingen (domotica). Voordat u aan de slag gaat met aanpassingen of gaat verhuizen naar een reeds aangepaste woning is het verstandig om u eerst op de hoogte te stellen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor wat betreft regelgeving en vergoedingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Aanpassingen aan woningen, in verband met beperkingen veroorzaakt door onder meer ouderdom, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet wordt onder meer geregeld dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen (in natura of middels een PGB) die ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Overigens kan een gemeente deels zelf bepalen hoe ze invulling geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook zal een gemeente doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.
misverstanden wmo 

Keukentafelgesprek met medewerker(st)er van de Wmo voorbereiden

Is het noodzakelijk om het huis aan te passen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis.
Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos en laagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner. U kunt dus ook een cliëntondersteuning aanvragen als u uw huis wilt (moet) aanpassen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De cliëntondersteuner kan ook bij het keukentafelgesprek aanwezig zijn.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• langer zelfstandig blijven wonen
• preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee”
Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket voor een gesprek dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” kan een goed hulpmiddel zijn. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
Brochure: gesprek WMO-ondersteuning


Huistest.nl

Om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen kan het noodzakelijk zijn om uw woning aan te passen. Huistest.nl geeft op een eenvoudige en overzichtelijke manier inzicht in:
Verbeterpunten voor bijvoorbeeld badkamer, trap, toilet, woonkamer en keuken.
Veiligheid (vallen, inbraak en (woon)techniek  in de woning)
Geldzaken
• Wet- en regelgeving
Via “test uw woning” kunt u uw gegevens invullen en de test uitvoeren. Als u de test afrond, krijgt u een overzichtelijk adviesrapport met aanbevelingen. Dit rapport kunt u printen of downloaden.
De test is voor koopwoningen en huurwoningen. Huurt u een woning dan kunt u samen met de verhuurder het adviesrapport van Huistest.nl doornemen.
Huistest.nl

Gratis woningcheck app (brandveiligheid vergroten)

Volgens verschillende Veiligheidsregio’s en de Brandweer zijn er nog teveel woningbranden in Nederland. Met de app Woningcheck moet het bewustzijn rond brandveiligheid vergroot worden bij mensen. Met deze applicatie vind u de kwetsbaarheden in huis.

Door verschillende vragen te beantwoorden leert u meer over de brandveiligheid in uw huis. De vragen worden aangevuld met foto’s en uitleg. Na het beantwoorden van alle vragen in de app krijgt u een overzichtelijke takenlijst met dingen die u nog moet doen om in uw huis de kans op brand zo klein mogelijk te maken.

Onder het motto ‘Brandveiligheid heeft u (letterlijk) zelf in de hand’ moet de app het brandveiligheidsbewustzijn van de appgebruikers vergroten. De app is een initiatief van een aantal veiligheidsregio’s. Alle 25 regio’s financieren de Woningcheck-app. Het programmaatje is beschikbaar voor Android en iOS.
Woningcheck App
Brandweer

Nieuw: Blijverslening voor ouderen om koopwoning levensloopbestendig te maken.

Als u een koophuis heeft en u wilt uw huis aanpassen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een Blijverslening.
Overigens voeren niet alle gemeenten of provincies de Blijverslening.
Voor meer informatie over de blijverslening kunt u terecht op de website van Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Blijverslening svn

Regelhulp.nl (volstaat een hulpmiddel of toch het huis aanpassen)

Als u nog niet weet of een hulpmiddel uitkomst kan bieden of dat het huis wellicht aangepast moet worden, ga dan naar Regelhulp.nl. Deze website leidt u van probleem naar oplossing en de juiste instantie. Regelhulp.nl is een website van de overheid. Is uw gemeente aangesloten bij Regelhulp.nl dan kunt u via de website contact leggen met uw gemeente voor bijvoorbeeld een afspraak.
Regelhulp.nl

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrage
De gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via t CAK
As u een beroep doet op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht.
Juridisch Steunpunt Regelrecht

Gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedure. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben de burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom

Website van ir. Grootveld
Op de website van Ir. Grootveld staat uitgebreide informatie over de Wmo en met name de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015.
Ir. Grootveld biedt tevens kosteloos telefonisch spreekuur.
Ir. Grootveld: De Wmo 2015
Kosteloos Spreekuur

Woontechniekhulp.nl

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld domotica (woontechnische toepassingen), de voor- en nadelen, de kosten en of een bepaald apparaat wel geschikt is voor u en uw situatie dan kunt u terecht bij Woontechniekhulp.nl De organisatie heeft een website en een telefonische advieslijn. De medewerkers van de advieslijn hebben een achtergrond als verpleegkundige met kennis op het gebied van wonen, techniek, zorg en welzijn. Woontechniekhulp.nl is een initiatief van de Stichting TriViCi. De Stichting heeft geen winstoogmerk, de dienstverlening is dan ook gratis. Voor een telefonisch advies betaalt u het lokale tarief, of de gesprekskosten als u mobiel belt.
Woontechniekhulp.nl

Eigen huis met aanpassingen voor speciale doelgroepen

Eigen huis met aanpassingen voor mensen die lijden aan dementie
Er is een speciale website huisaanpassingen voor mensen die lijden aan dementie. Deze website geeft op overzichtelijke wijze aan wat de specifieke mogelijkheden zijn voor het aanpassen van de woning.
Thuis wonen met dementie

Eigen huis met aanpassingen voor slechtzienden en blinde mensen
Als u te maken krijgt met een visuele beperking dan moet u waarschijnlijk uw woonomgeving opnieuw organiseren. Er zijn in Nederland een aantal organisaties die u goed kunnen informeren, adviseren en ondersteunen. Onderstaand de websites van de organisaties.
Bartimeus
Visio
Stichting Robert Coppes (Zuid Nederland)

Eigen huis met aanpassingen voor mensen met een visuele beperking en hoorproblemen (doofblinden)
Volgens de meest recente schattingen zijn er tussen de 30.000 tot 35.000 mensen die na hun 55e doofblind worden. Van deze groep wonen er ongeveer 15.000 tot 20.000 zelfstandig. Een tijdige diagnose brengt met zich mee dat er snel adequate hulp en ondersteuning verleend kan worden. Om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen is het verstandig om gebruik te maken van instanties en organisaties die veel kennis en expertise hebben op het gebied van doofblindheid.
Kalorama
Stichting Otwee (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
Kentalis
Doofblind.nl (op oudere leeftijd doofblind worden)


Mantelzorg in de buurt

 Mantelzorg in de buurt
 Kangoeroewoning
• 
Mantelzorgunit of (ver)bouw bijgebouw (nieuwe regelgeving vanaf 1 november 2014)
 Inwonen 

Mantelzorg in de buurt

Mantelzorg in de buurt

Mantelzorg verlenen kan zeer arbeidsintensief zijn, zeker als degene die verzorgd moet worden op afstand woont. Er zijn mensen die ervoor kiezen om dichter bij elkaar te gaan wonen zodat er geen tijd meer met reizen verloren gaat. Twee vormen van dichter bij elkaar wonen, die al veel in de publiciteit zijn geweest, zijn de kangoeroewoning en de mantelzorgunit.

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is 1 woning waarin 2 zelfstandige woonruimten zijn gerealiseerd elk met een eigen voordeur. Tussen de 2 zelfstandige woonruimten is een verbinding zodat de mantelzorger van dichtbij de zorg kan verlenen. Voor deze vorm van wonen worden ook andere benamingen gehanteerd zoals, meergeneratiewoning, tweegeneratiewoning, mantelzorgwoning en duowoning.
In Nederland zijn al vele kangoeroewoningen gerealiseerd, zowel koopwoningen als huurwoningen. Op het platteland worden ook kangoeroewoningen gerealiseerd in bestaande boerderijen. Om een kangoeroewoning te kunnen huren is een medische verklaring vereist. De woningbouwverenigingen die deze woningen in hun bestand hebben, kunnen u verder informeren. Wilt u een kangoeroewoning kopen dan kunt u terecht bij de makelaar.

Mantelzorgunit of (ver)bouw bijgebouw (nieuwe regelgeving vanaf 1 november 2014)

Sinds 1 november 2014 is de regelgeving rondom mantelzorg aan huis makkelijker geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vrijstaande mantelzorgwoning  plaatsen, een aanbouw voor mantelzorg of bijgebouw verbouwen tot mantelzorgunit.

De regels voor vergunningvrij (ver-)bouwen om mantelzorg aan huis te kunnen verlenen zijn dan wel  versoepeld, maar dit betekent niet dat er er geen regels meer gelden. Er moet nog steeds worden voldaan aan het Bouwbesluit. Op de website www.omgevingsloket.nl  kunt u zelf controleren of het plaatsen van een mantelzorgwoning, het verbouwen van een bijgebouw of aanbouw voor mantelzorg vergunningvrij is.
Omgevingsloket.nl

Mocht de mantelzorgwoning van uw keuze niet voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen of komen uw plannen niet overeen met het bestemmingsplan dan moet er alsnog een vergunning aangevraagd worden. Deze procedure is verkort en duurt nu ongeveer 8 weken.

Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente
Mocht u overwegen gebruik te maken van deze manier van tijdelijke huisvesting neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Hier kunt informatie krijgen over wat wel/niet mogelijk is, of er alternatieven zijn en in hoeverre de gemeente wel of niet financiële ondersteuning geeft.
Voor contactgegevens van uw gemeente, ga naar:
Regelhulp.nl

Inwonen

Inwonen bij degene bij wie mantelzorg verleend wordt heeft voor- en nadelen. Mezzo, de grootste belangenbehartiger van mantelzorgers, heeft een kort bericht over dit onderwerp op haar website staan.
Mezzo: inwonen

 


Woonservicezone (woonzorgzone)

• Het idee achter woonservicezone (woonzorgzone)
• Video van een woonservicezone
 Overzicht van de kenmerken van een woonservicezone 

• Informatie over woonservicezones bij u in de buurt en eventuele verhuiskostenvergoeding

Het idee achter woonservicezone (woonzorgzone)

Voor de duidelijkheid wordt in het vervolg alleen de naam woonservicezone gehanteerd. Woonservicezones zijn in veel gemeenten gerealiseerd en toch blijkt dat een groot deel van de bevolking niet op de hoogte is van deze projecten.
Het idee van woonservicezone komt oorspronkelijk uit de Scandinavische landen waar zowel ouderenzorg als welzijn en wonen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Een woonservicezone beslaat doorgaans een gebied van ongeveer 5.000 tot 20.000 bewoners. Naast voldoende aangepaste of levensloopbestendige woningen is er sprake van een verhoogt voorzieningenniveau op het gebied van ondersteuning, welzijn- en zorgdiensten.
(bron: KEI: kenniscentrum stedelijke vernieuwing)
Uit een onderzoek van het Nationaal Programma Ouderenzorg is gebleken dat ouderen, die in een woonservicezone wonen, minder te maken krijgen met ziekenhuisopnamen en bij het toenemen van beperkingen blijft hun welbevinden beter op peil.
NPO/Beter oud

Video van een woonservicecentrum

Het Youtube filmpje van Elan (Gemeente Delft woonservicezone Buitenhof) geeft een goed beeld van een woonservicezone.

(film in opdracht van de Gemeente Delft)

Overzicht van de kenmerken van een woonservicezone

 • Een gewoon woongebied waar voldoende aangepaste of levensloopbestendige woningen zijn, waar keuze is uit diverse woon/zorg arrangementen, maar waar de zorg niet domineert.
 • Er is een wijkservicecentrum gelegen in of bij het winkelcentrum die het complete basispakket biedt zoals haal- brengdiensten, informatie, ontmoeting, dagactiviteiten, gezondheidsdiensten en praktische huishoudelijke dienstverlening.
 • Een geïntegreerde zorgketen biedt voor alle bewoners 24-uurszorg binnen het gebied op afspraak en op afroep. Voor inwoners met behoefte aan zorg en toezicht zijn er kleinschalige woonvormen binnen het gebied. Alleen bij tijdelijke, intensieve of zeer complexe zorgvragen is opname in een zorgvoorziening buiten het gebied nodig.
 • Wijkservicecentrum, winkelcentrum, buurtsteunpunten en kleinschalige woonvormen zijn verbonden met elkaar en met woonbuurten door een netwerk van goed toegankelijke barrièrevrije, veilige en goed verlichte looproutes met voldoende straatmeubilair.
 • Voorzieningen, zoals winkels, huisarts, bank, postkantoor, recreatieve en culturele voorzieningen moeten lopend of met openbaar vervoer goed bereikbaar zijn.
 • Het openbaar vervoer moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn, met beschutte rustpunten onderweg ernaar toe. De maximale afstand tot een halte is 300 meter. Minder mobiele mensen moeten gebruik kunnen maken van aanvullend vervoer vanaf de woonplek.
  (bron: KEI:kenniscentrum stedelijke vernieuwing)


Informatie over woonservicezones bij u in de buurt en eventuele verhuiskostenvergoeding

Medewerkers van het Wmo-loket in uw gemeente kunnen u informeren over woonservicezones bij u in de buurt.
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling.
De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
regelhulp.nl

 

 

 

 

 


Seniorenwoning

Seniorenwoning huur / koop
• SIR-55 / Samenbouwen.nu: Nieuwbouw naar eigen inzicht (medioren en senioren)
• Knarrenhofjes

• Verhuizen, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

Seniorenwoning Huur / Koop

Seniorenwoningen zijn gelijkvloers of hebben in ieder geval een slaapkamer en ruime badkamer op de benedenverdieping. Deze woningen zijn levensloopbestendig, senioren kunnen hier doorgaans tot op hoge leeftijd blijven wonen. De woningen zijn zowel te koop als te huur.
Wilt u een seniorenwoning huren dan moet u er rekening mee houden dat er vaak toewijzingscriteria gehanteerd worden. Eén van de toewijzingscriteria is doorgaans de leeftijd. Hebt u behoefte aan meer informatie over onder andere inschrijving, toewijzingscriteria, wachtlijsten en urgentieverklaringen, neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente en/of de woningbouwvereniging. Voor contactgegevens van uw gemeente, ga naar:
Gemeenten A tot Z

Andere mogelijkheden zijn:
Seniorenwoningen zoeken op de website van Woonz.nl
Een Seniorkeur makelaar inschakelen

SIR-55 nieuwbouw naar eigen inzicht

SIR-55 is meer dan 25 jaar actief geweest als belangenbehartiger van woonconsumenten in het bijzonder voor 55+’ers. De Stichting is in de achterliggende jaren een succesvol pleitbezorger geweest voor meer vraagsturing in een overwegend aanbodgerichte woningmarkt. Invloed en zeggenschap voor de woonconsument is in de huidige samenleving herkenbaar aanwezig in het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en in andere vormen van consument gestuurd ontwikkelen en bouwen. Samenspraak tussen kopers, bestuurders en marktpartijen heeft geleid tot meer dan dan 80 SIR-55 projecten in Nederland. SIR-55 is landelijk uitgegroeid tot een herkenbaar merk voor burgers in vele gemeenten, als ook voor de landelijke overheid.

Desondanks is het bestuur in de afgelopen maanden tot het besluit gekomen dat de Stichting haar maatschappelijke activiteiten als belangenbehartiger moet beëindigen. De principers van Sir-55,  meer invloed en zeggenschap voor de woonconsument in de woningmarkt, worden meer en meer toegepast. Sir-55 heeft daarmee haar visie en missie bereikt en geconstateerd kan worden dat de markt het idee van vraagsturing overneemt.

Wilt u in de toekomst graag uw woonwensen realiseren middels het gedachtegoed van consument-gestuurd bouwen?  SIR verwijst u naar:
Samenbouwen.nu

Knarrenhofjes

Ze zijn weer populair, de ouderwetse knarrenhofjes. De reden waarom de knarrenhofjes weer onder de aandacht komen heeft te maken met het feit dat deze vorm van wonen ook betekent dat men weer naar elkaar omziet en, indien nodig, wederzijdse hulp kan bieden.
De krant Trouw heeft er een uitgebreid artikel aan gewijd.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de website Knarrenhof.nl

Verhuiskostenregeling, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht  in aanmerking komen voor deze regeling. De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
Regelhulp.nl 

 

 


Gemeenschappelijk wonen

 Gemeenschappelijk wonen
Thuishuis
 Gestippeld wonen / harmonicawonen
• Woongroepen
• Organisaties gemeenschappelijk wonen
• 
Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten  

Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk wonen

Eén van de hedendaagse kenmerken van de Nederlandse maatschappij is individualisering. De gemeenschappen zoals die er vroeger waren zijn veelal verloren gegaan. Naar nu blijkt is er weer meer behoefte aan het vormen van een gemeenschap en dat heeft geleid tot diverse initiatieven, vooral op het gebied van wonen, voor zowel autochtonen als allochtonen.

Gemeenschappelijk wonen is een vorm van wonen waarbij de gemeenschapsvorming weer een belangrijke rol speelt. Op dit moment zijn er grofweg 3 vormen van gemeenschappelijk wonen te onderscheiden, te weten; gestippeld wonen, harmonicawonen en groepswonen.

Thuishuis

Een thuishuis is een gewoon huis waarin 5  tot maximaal 7 ouderen wonen met ondersteuning van vrijwilligers. Iedere bewoner heeft een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer/toilet. De bewoners delen een grote woonkamer, hobbyruimte, (bij)keuken, logeerfaciliteit en, indien aanwezig, een tuin. Een thuishuis staat in de wijk waaruit de bewoners vaak van afkomstig zijn. Het huis ligt centraal zodat de bewoners in de nabijheid wonen van o.a. voorzieningen zoals winkels, gezondheidsheidscentrum, openbaar vervoer, kerk/moskee.
Thuishuis


Gestippeld wonen / harmonicawonen

In de jaren ’90 is het concept gestippeld wonen gelanceerd. De initiatiefnemer van dit concept is Nico van den Dool, architect en volkshuisvester. Het concept houdt in dat een groep mensen een woongroep (-gemeenschap) formeert en verspreid gaat wonen in een wooncomplex of wijk. Bij gestippeld wonen dragen de activiteiten bij aan sociale samenhang van de groep, tevens zoekt men elkaar bewust op.
Gestippeld wonen wordt vaak in bestaande wijken of complexen georganiseerd. Voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld; gehandicapten en allochtonen) blijkt gestippeld wonen ook een goede optie te zijn. Gespreid wonen kan stigmatisering voorkomen, daarentegen kan het de integratie bevorderen. In de woongemeenschap heeft men de sociale contacten binnen de vertrouwde groep. Gemeenten, corporaties en privépersonen kunnen het initiatief nemen om deze woonvorm te stimuleren.

Harmonicawonen lijkt op gestippeld wonen met dat verschil dat de mensen die behoren tot de woongroep (gemeenschap) geclusterd gaan wonen binnen een wooncomplex of wijk. Men komt elkaar dus veel meer tegen dan bij gestippeld wonen. Ook voor harmonicawonen geldt dat er gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Deze vorm van wonen wordt vaak in nieuw te bouwen complexen gerealiseerd. Net als bij gestippeld wonen kunnen zowel gemeenten, corporaties en privépersonen het initiatief nemen om deze woonvorm te stimuleren. Voor meer informatie download de brochure Gestippeld Wonen

Woongroepen

De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) heeft de volgende kenmerken voor groepswonen geformuleerd:

 • Het gaat om een project van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte.
 • Er is sprake van deelname in een groep, wat onder andere inhoudt dat er bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp.
 • Bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.

Volgens de Federatie voor groepswonen zijn er inmiddels meer dan 500 woongroepen voor ouderen in Nederland waarvan ruim 52 voor oudere allochtonen.
(Bron:LVGO)

Organisaties gemeenschappelijk wonen

Er zijn meerdere organisaties die zich bezighouden met gemeenschappelijk wonen. De belangrijkste zijn wel de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen (FGW) en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO). De FGW geeft op haar website veel informatie over onder andere de verschillende vormen van groepswonen, het starten van een woongroep en wat daar allemaal bij komt kijken. Tevens staan er kaarten op de website met een overzicht van bestaande woongroepen voor zowel autochtonen als allochtonen. De LVGO wil gemeenschappelijk wonen bevorderen en ook ondersteunen op basis van zelfbeschikking en zelfwerkzaamheid. De LVGO verstaat onder ouderen, 50 jaar en ouder. Als u geïnteresseerd bent in groepswonen dan is het raadzaam om de websites van beide organisaties te bezoeken.
Gemeenschappelijk Wonen
Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen 

Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten

Voor oudere migranten die geïnteresseerd zijn in groepswonen, is er het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten. Deze organisatie heeft een website ontwikkeld met de naam  WOONSAEM. Het  is een initiatief van Stichting Maagdenhuis in samenwerking met CABO (voor oudere migranten), ASW, LVGO en NOOM.
De website kan gelezen worden in het Nederlands, Turks, Frans, Engels, Arabisch en Berbers (zie Startpagina).
WOONSAEM

 

 


Serviceflats

• Serviceflats
 Huur en koop
• Serviceflat bij u in de buurt
• 
Informatie websites / verhuizen, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

serviceflat

Serviceflats

In Nederland zijn, bij benadering, ongeveer 360 serviceflats. Een serviceflat is een gebouw of een complex van gebouwen met zelfstandige, ruime appartementen die beschikken over een keuken, badkamer en één of meerdere slaapkamers. In de meeste gevallen kan ook een garage gehuurd of gekocht worden. Een serviceflat biedt doorgaans allerlei uiteenlopende diensten en voorzieningen die betrekking hebben op wooncomfort, veiligheid, service, zorg, welzijn en ontspanning. Sommige van deze diensten worden collectief aangeboden, andere kunt u zelf aanvullend kiezen. Collectieve diensten zijn bijvoorbeeld de noodhulpdienst, het onderhoud van gebouw en terreinen en receptiediensten. Een dienst die bijvoorbeeld bij het ene appartementengebouw collectief is en bij het andere zelf gekozen kan worden is de maaltijdservice.

Vaak zijn er in serviceflats logeerkamers aanwezig waar uw gasten, tegen betaling, gebruik van kunnen maken. In elk appartement kunnen via de AWBZ en de Wmo alle vormen van thuiszorg geboden worden. Uit onderzoek, door Timelab, onder 360 serviceflats is gebleken dat thuiszorg vaak niet collectief geregeld is.

Huur en koop

Serviceflats zijn te huur en te koop. In veel gevallen is er een toelatingscommissie (ballotagecommissie) actief. Deze commissie bepaalt of een potentiële huurder of koper voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld: zelfredzaamheid en financiële draagkracht).
Serviceflats te koop: Funda 
Serviceflats te huur: Funda

Serviceflat bij u in de buurt

Er is, voor zover bekend, geen totaaloverzicht van alle serviceflats in Nederland. U kunt op het internet zoeken naar een serviceflat bij u in de buurt, maar u kunt ook contact opnemen met het Wmo-loket van de  gemeente.
Regelhulp.nl

Negen serviceflats in de 3 noordelijke provincies hebben een gezamenlijke website.
Serviceflats Groningen, Friesland en Drenthe.

Informatie websites /verhuizen, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

Op de websites van de serviceflats staat doorgaans informatie over de service die verleend wordt, over voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling. De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
Regelhulp.nl

 


Wonen met directe zorg in de buurt

• Fokuswoningen
• Seniorenwoningen (voorheen Wibo woningen regio Amsterdam)
• Aanleunwoningen (ook wel inleunwoningen en steunpuntwoningen genoemd)
• Verhuizen (neem vooraf contact op met Wmo-loket van uw gemeente)


Wonen met directe zorg in de buurt

Fokuswoningen en Wibo woningen zijn projecten die er aan bijdragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een gewone woonwijk. Het gaat in beide gevallen om aangepaste woningen met zorgondersteuning in de buurt.
Aanleunwoningen zijn woningen dicht in de buurt van woonzorgcentra van waaruit bepaalde diensten geleverd kunnen worden. Een inleunwoning is hetzelfde principe als een aanleunwoning met dat verschil dat een inleunwoning gesitueerd is in een woonzorgcentrum.

Fokuswoningen

Een Fokusproject bestaat doorgaans uit 10 tot 20 woningen, verspreid gebouwd in een woonwijk met een ADL-eenheid. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Men kan dus hulp krijgen bij bijvoorbeeld het wassen en aankleden, toiletgang enzovoort. De bewoner van een Fokuswoning bepaalt zelf wanneer hij/zij de hulp wil. De hulp die eventueel nodig is, kan 24 uur per dag geleverd worden. Bovendien beschikt de ADL-eenheid over een centraal alarm intercomsysteem en is de eenheid standaard voorzien van een hoog-laag bed met tillift. Er zijn al ongeveer 94 projecten verspreid over Nederland met ruim 1300 Fokuswoningen. Op de website van Fokus staat duidelijke informatie over wie voor een woning in aanmerking kan komen, welke stappen er gezet moeten worden voor de aanmelding, de kosten, aanpassingen op maat, enzovoort. Voor deze woningen geldt geen leeftijdsgrens, dus ook ouderen kunnen, indien zij voldoen aan de gestelde criteria, in aanmerking komen voor een Fokuswoning. Gezin, partner en/of huisdier kunnen mee verhuizen. Voor meer informatie, ga naar
Fokuswonen. 

Gelijksoortige projecten zijn Stichting Wassenaarse zorg en Nieuw Amstelrade

Meer informatie over de zorg kunt u vinden op Regelhulp

Seniorenwoningen met zorg (voorheenWibo woningen regio Amsterdam)

Wibo woningen zijn specifiek bedoeld voor ouderen die behoefte hebben aan wonen in een beschermde omgeving. Het gaat om zelfstandige woningen die vlak bij elkaar gebouwd zijn. Een dienstencentrum maakt onderdeel uit van elk afzonderlijk project. Voor alle informatie kunt u naar de website van Wibowoningen. Op de website staat een kaartje van Google maps waarop alle projecten in Amsterdam worden weergegeven.
Wibowonen

Aanleunwoningen (inleunwoningen en steunpuntwoningen)

Er zijn aanleunwoningen en inleunwoningen. Aanleunwoningen staan meestal dicht in de buurt van een woonzorgcentrum, dit is een verzorgingshuis vaak in combinatie met een verpleeghuis. Inleunwoning is hetzelfde principe als aanleunwoning met dat verschil dat de woning in het woonzorgcentrum is gesitueerd. In een aan- en inleunwoning woont u zelfstandig, maar u hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van de service van het (nabijgelegen) woonzorgcentrum. De doelgroep waarop men zich richt zijn vooral de ouderen, maar het kan zijn dat er wel een bepaalde leeftijdsgrens gesteld wordt. Ook kan het zijn dat er een indicatie van het CIZ (Centraal Orgaan Indicatiestelling) nodig is, maar dit is niet altijd het geval. De verhuurder, een woningbouwvereniging of het woonzorgcentrum zelf, kan u hierover informeren. Ook kunnen zij informatie geven over de hoogte van de huur, eventuele huurtoeslag en bijvoorbeeld servicekosten. U kunt voor informatie over aanleun- en inleunwoningen ook contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.
Voor contactgegevens van uw gemeente (vraag naar het Wmo-loket), ga naar:
Regelhulp.nl

Wilt u meer informatie over het woonzorgcentrum waar u eventueel een aan- of inleunwoning wilt huren, bijvoorbeeld over de kwaliteit van dienstverlening, ga dan naar:
KiesBeter

Wilt u weten hoe bewoners, patiënten en/of familie oordelen over het woonzorgcentrum van uw keuze, ga dan naar:
de Zorgkaart 

Verhuizen (neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente)

Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling. De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
Regelhulp.nl


twitterbutton.nl