Mentorschap, onder bewindstelling en curatele

Mentorschap, onder bewindstelling en curatele

 Mentorschap
• Onder bewindstelling
• Onder curatelestelling
• Combinatie
• Uitgebreide informatie van de overheid en belangrijke websites 

Mentorschap, onder bewindstelling en curatele

Mentorschap, onder bewindstelling en curatele

Mentorschap, onder bewindstelling en onder curatelestelling zijn maatregelen voor mensen (meerderjarigen) die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan Alzheimerpatiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten.
De maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik maken van de situatie. De maatregelen verschillen sterk van elkaar. Onderstaand een overzicht.


Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om onder andere dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing.

Website Mentorschap: Mentorschap Netwerk Nederland
Voor meer informatie kunt u ook de website Goed vertegenwoordigd raadplegen

Onder bewindstelling 

Onder bewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld een huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene daar niet meer zelfstandig over beslissen.

Onder curatelestelling

Onder curatelestelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiële zaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Een curator neemt beslissingen over het geld en de goederen en over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van degene die onder curatele staat. Iemand die onder curatele is gesteld, is handeleingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid, zoals bijvoorbeeld het kopen van een huis.

Combinatie

Mentorschap en onder bewindstelling kunt u tegelijk aanvragen. Ook kunt u eerst onder bewindstelling aanvragen en in later stadium mentorschap aanvragen. Het is niet mogelijk om naast curatele ook een bewind of een mentorschap aan te vragen. Een curatele kan wel omgezet worden in een bewind of een mentorschap. Daarvoor moet u naar de Kantonrechter.

Uitgebreide informatie van de overheid en belangrijke websites

De overheid heeft een brochure samengesteld over mentorschap, onder bewindstelling en onder curatelestelling.
Onderwerpen zijn onder andere:

  • De maatregelen kort  samengevat;
  • Waarom mentorschap, onder bewindstelling, onder curatelestelling, met daarbij eventuele alternatieven die u kunt overwegen voordat u één van de maatregelen aanvraagt;
  • De aanvraagprocedure;
  • Einde van de maatregel;
  • Wilsbekwaam of wilsonbekwaam: wat is dat?

De overheid: brochure mentorschap, bewindvoering, curatele

 

 

 

 

                                           

 


twitterbutton.nl