Verzorgings- en verpleeghuizen

Verzorgings- en verpleeghuizen

• Verzorgings- en verpleeghuizen
• Wet langdurige zorg en de indicatie (zorgzwaartepakketten)
• Aanvragen indicatie
• Eigen bijdrage
• Het zorgplan
• Daar hebt u recht op in een zorginstelling
• Gedwongen verhuizen
• Kamer ontruimen nadat bewoner is overleden

                                                            Verzorgings- en verpleeghuizen

Verzorgings- en verpleeghuizen

Tegenwoordig behoren de meeste verzorgingshuizen en verpleeghuizen tot grote gefuseerde instellingen. Een voordeel van deze fusies is dat de instellingen vaak beschikken over veel expertise zoals artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en personeel gespecialiseerd in bepaalde ziektebeelden.

Een andere ontwikkeling binnen deze sector is, vaak door particulieren opgezette, kleinschalige zorgverlening. Dat hier veel behoefte aan is blijkt uit het feit dat deze kleinschalige vorm van zorgverlening enorm toegenomen is.

 

Verzorgingshuizen
De zorg en dienstverlening die een verzorgingshuis levert is er op gericht dat u zo lang mogelijk zelfredzaam blijft en, voor zover mogelijk, regie houdt over uw eigen leven. Er zijn verzorgingshuizen waar een meerzorg afdeling aanwezig is. Deze afdeling is bedoeld voor mensen die lichamelijk en/of geestelijk extra hulp nodig hebben. Is de situatie dusdanig dat de zorgverlening op een meerzorg afdeling niet meer voldoende is, dan zal er een overstap naar een verpleeghuis gemaakt moeten worden. Een verzorgingshuis biedt vaak ook vormen van kortdurende zorg.

Verpleeghuizen
Verpleeghuizen zijn bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten verpleeghuizen, namelijk psychogeriatrische verpleeghuizen en gecombineerde verpleeghuizen. Er zijn verpleeghuizen die zich voornamelijk richten op mensen met psychogeriatrische problemen zoals bijvoorbeeld dementie. De gecombineerde huizen richten zich zowel op mensen met lichamelijke problemen als mensen met psychogeriatrische problemen. Het zorgaanbod van verpleeghuizen bestaat doorgaans niet alleen maar uit permanente opnames. Ook kortdurende opnames kunnen behoren tot het pakket zorg- en dienstverlening, zoals revalidatie, intervalopnames, nachtverzorging en respijtzorg.  

Wet langdurige zorg (Wlz) en de indicatie (zorgzwaartepakketten)

Wlz-instellingen
Reguliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn Wlz-instellingen, u heeft dan ook een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een plaats in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Indicatie vertaald naar zorgzwaartepakket (zzp)
Een zorgzwaartepakket is een omschrijving van de soort en de hoeveelheid zorg en begeleiding die u nodig heeft. In de praktijk bevat het pakket meestal een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding.
Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig, daarom zijn er verschillende zorgzwaartepakketten.
Zorgzwaartepakketten
Folder: ZZP wat kan ik ermee

Aanvragen indicatie

Als u een indicatie aanvraagt wordt nagegaan of u daadwerkelijk zorg nodig heeft die valt onder de Wet langdurige zorg. De indicatie wordt verzorgd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij bepalen, als onafhankelijke organisatie, of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
Via de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg kunt u, een familielid of belangenbehartiger, een aanvraag voor een indicatie indienen. De folder “AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? geeft uitleg.

Is het noodzakelijk om na een ziekenhuisopname naar bijvoorbeeld een verpleeghuis te gaan voor revalidatie of definitieve opname dan kan de transferverpleegkundige in het ziekenhuis de indicatie verzorgen.
Aanvragen Indicatie CIZ

Eigen bijdrage 

Voor AWBZ- zorg betaalt u, onder andere afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geregeld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). U kunt inzicht krijgen in de hoogte van de eigen bijdrage door gebruik te maken van een rekenmodule op de website van het CAK.
CAK

Het Zorgplan

Als alles volgens plan is verlopen dan is het zorgzwaartepakket vastgesteld en kunt u naar de zorginstelling van uw keuze, maar dit is nog niet alles. Binnen 6 weken moet er een gesprek tussen u en een medewerker (vaak de eerst verantwoordelijk verzorgende) van de zorginstelling plaatsvinden over het zorgplan. Zorgplan is helaas niet de enige benaming. Andere benamingen zijn onder andere zorgleefplan, persoonlijk ontwikkelingsplan, individueel plan of ondersteuningsplan. Een zorgplan is de concrete invulling van het aan u toegekende zorgzwaartepakket. In het gesprek, dat in het kader van de invulling van het zorgplan met u wordt gevoerd, komen bijvoorbeeld zaken aan bod als dagbesteding, op welke tijdstippen u de zorg wil, u op wilt staan en naar bed wilt gaan.

Maar  er is meer dan dat, het gaat ook om leefplezier. Mijn gezondheidsgids heeft hier een artikel over geplaatst, onderstaand de link.
Mijn gezondheidsgids

Het is verstandig om het gesprek goed voor te bereiden, eventueel samen met een familielid of bekende.
modelzorgleefplan_actiz

Het komt voor dat een zorginstelling onterecht kosten in rekening brengt. Denkt u dat dit ook bij u het geval is, neem dan contact op met het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Meldpunt

Gedwongen verhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft regels vastgelegd voor gedwongen verhuizing. Het kan gaan om verhuizen wegens renovatie, vervangende nieuwbouw of het sluiten van een verzorgingshuis.
Op de website van de Ouderenombudsman kunt u informatie vinden over o.a.:
• Als ik gedwongen moet verhuizen, wie regelt en betaalt dan de verhuizing;
• Waarom horen we zoveel over gedwongen verhuizing;
• Mijn verzorgingshuis gaat (gedeeltelijk) sluiten, kan ik gedwongen worden weer zelfstandig te gaan wonen;
• Als ik moet verhuizen, moet ik dan elke nieuwe plek accepteren, ook als ik dat als een verslechtering vind?
De ouderenombudsman

Kamer ontruimen nadat bewoner is overleden

Officieel moet, na een overlijden, een kamer binnen 7 dagen ontruimd worden. Niet alle zorginstelling hanteren deze regel, het kan dus voorkomen dat de kamer veel eerder ontruimd moet worden. Mochten er problemen ontstaan dan kunt u wellicht terecht bij de Consumentenbond.
Consumentenbond 


twitterbutton.nl