Verzorging- en verpleeghuizen

Verzorgings- en verpleeghuizen

• Verzorgings- en verpleeghuizen
• Wet langdurige zorg en de indicatie (zorgzwaartepakketten)
• Aanvragen indicatie
• Eigen bijdrage
• Het zorgplan
• Daar hebt u recht op in een zorginstelling
• Gedwongen verhuizen
• Kamer ontruimen nadat bewoner is overleden

                                                            Verzorgings- en verpleeghuizen

Verzorgings- en verpleeghuizen

Tegenwoordig behoren de meeste verzorgingshuizen en verpleeghuizen tot grote gefuseerde instellingen. Een voordeel van deze fusies is dat de instellingen vaak beschikken over veel expertise zoals artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en personeel gespecialiseerd in bepaalde ziektebeelden.

Een andere ontwikkeling binnen deze sector is, vaak door particulieren opgezette, kleinschalige zorgverlening. Dat hier veel behoefte aan is blijkt uit het feit dat deze kleinschalige vorm van zorgverlening enorm toegenomen is.

 

Verzorgingshuizen
De zorg en dienstverlening die een verzorgingshuis levert is er op gericht dat u zo lang mogelijk zelfredzaam blijft en, voor zover mogelijk, regie houdt over uw eigen leven. Er zijn verzorgingshuizen waar een meerzorg afdeling aanwezig is. Deze afdeling is bedoeld voor mensen die lichamelijk en/of geestelijk extra hulp nodig hebben. Is de situatie dusdanig dat de zorgverlening op een meerzorg afdeling niet meer voldoende is, dan zal er een overstap naar een verpleeghuis gemaakt moeten worden. Een verzorgingshuis biedt vaak ook vormen van kortdurende zorg.

Verpleeghuizen
Verpleeghuizen zijn bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten verpleeghuizen, namelijk psychogeriatrische verpleeghuizen en gecombineerde verpleeghuizen. Er zijn verpleeghuizen die zich voornamelijk richten op mensen met psychogeriatrische problemen zoals bijvoorbeeld dementie. De gecombineerde huizen richten zich zowel op mensen met lichamelijke problemen als mensen met psychogeriatrische problemen. Het zorgaanbod van verpleeghuizen bestaat doorgaans niet alleen maar uit permanente opnames. Ook kortdurende opnames kunnen behoren tot het pakket zorg- en dienstverlening, zoals revalidatie, intervalopnames, nachtverzorging en respijtzorg.  

Wet langdurige zorg (Wlz) en de indicatie (zorgzwaartepakketten)

Wlz-instellingen
Reguliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn Wlz-instellingen, u heeft dan ook een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een plaats in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Indicatie vertaald naar zorgzwaartepakket (zzp)
Een zorgzwaartepakket is een omschrijving van de soort en de hoeveelheid zorg en begeleiding die u nodig heeft. In de praktijk bevat het pakket meestal een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding.
Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig, daarom zijn er verschillende zorgzwaartepakketten.
Zorgzwaartepakketten
Folder: ZZP wat kan ik ermee

Aanvragen indicatie

Als u een indicatie aanvraagt wordt nagegaan of u daadwerkelijk zorg nodig heeft die valt onder de Wet langdurige zorg. De indicatie wordt verzorgd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij bepalen, als onafhankelijke organisatie, of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
Via de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg kunt u, een familielid of belangenbehartiger, een aanvraag voor een indicatie indienen. De folder “AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? geeft uitleg.

Is het noodzakelijk om na een ziekenhuisopname naar bijvoorbeeld een verpleeghuis te gaan voor revalidatie of definitieve opname dan kan de transferverpleegkundige in het ziekenhuis de indicatie verzorgen.
Aanvragen Indicatie CIZ

Eigen bijdrage 

Voor AWBZ- zorg betaalt u, onder andere afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geregeld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). U kunt inzicht krijgen in de hoogte van de eigen bijdrage door gebruik te maken van een rekenmodule op de website van het CAK.
CAK

Het Zorgplan

Als alles volgens plan is verlopen dan is het zorgzwaartepakket vastgesteld en kunt u naar de zorginstelling van uw keuze, maar dit is nog niet alles. Binnen 6 weken moet er een gesprek tussen u en een medewerker (vaak de eerst verantwoordelijk verzorgende) van de zorginstelling plaatsvinden over het zorgplan. Zorgplan is helaas niet de enige benaming. Andere benamingen zijn onder andere zorgleefplan, persoonlijk ontwikkelingsplan, individueel plan of ondersteuningsplan. Een zorgplan is de concrete invulling van het aan u toegekende zorgzwaartepakket. In het gesprek, dat in het kader van de invulling van het zorgplan met u wordt gevoerd, komen bijvoorbeeld zaken aan bod als dagbesteding, op welke tijdstippen u de zorg wil, u op wilt staan en naar bed wilt gaan.

Maar  er is meer dan dat, het gaat ook om leefplezier. Mijn gezondheidsgids heeft hier een artikel over geplaatst, onderstaand de link.
Mijn gezondheidsgids

Het is verstandig om het gesprek goed voor te bereiden, eventueel samen met een familielid of bekende.
modelzorgleefplan_actiz

Het komt voor dat een zorginstelling onterecht kosten in rekening brengt. Denkt u dat dit ook bij u het geval is, neem dan contact op met het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Meldpunt

Gedwongen verhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft regels vastgelegd voor gedwongen verhuizing. Het kan gaan om verhuizen wegens renovatie, vervangende nieuwbouw of het sluiten van een verzorgingshuis.
Op de website van de Ouderenombudsman kunt u informatie vinden over o.a.:
• Als ik gedwongen moet verhuizen, wie regelt en betaalt dan de verhuizing;
• Waarom horen we zoveel over gedwongen verhuizing;
• Mijn verzorgingshuis gaat (gedeeltelijk) sluiten, kan ik gedwongen worden weer zelfstandig te gaan wonen;
• Als ik moet verhuizen, moet ik dan elke nieuwe plek accepteren, ook als ik dat als een verslechtering vind?
De ouderenombudsman

Kamer ontruimen nadat bewoner is overleden

Officieel moet, na een overlijden, een kamer binnen 7 dagen ontruimd worden. Niet alle zorginstelling hanteren deze regel, het kan dus voorkomen dat de kamer veel eerder ontruimd moet worden. Mochten er problemen ontstaan dan kunt u wellicht terecht bij de Consumentenbond.
Consumentenbond 


Zorginstelling kiezen

• Zorginstelling kiezen
• Advies Zorgkantoor bij u in de buurt
• Mikado (helpdesk en kenniscentrum interculturele zorg)
• KiesBeter.nl (startpagina van de overheid, kwaliteitsinformatie over de zorg en specifieke aandoeningen)
• Zorgkaart.nl (waardering / ervaringen van gebruikers)
• Rozeloper.nl (zorginstellingen gericht op tolerantie jegens homo- en biseksuele ouderen)
• Fixatievrije, bandenvrije zorginstellingen (zorginstellingen die bewegingsvrijheid voor dementen nastreven)
• Palliatieve zorginstellingen (zorginstellingen gespecialiseerd in zorg laatste levensfase)
• Zorginstellingen met een strafmaatregel opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg

zorginstelling kiezen


Zorginstelling kiezen

Als u een keuze moet maken voor een zorginstelling, zoals een verzorgingshuis, verpleeghuis of bijvoorbeeld een instelling gespecialiseerd in palliatieve terminale  zorg  dan kunt u het Zorgkantoor om advies vragen. Om uw keuze te bepalen kunt u ook andere (keuze) hulpmiddelen gebruiken  zoals bijvoorbeeld de Zorgzoeker en de Zorgkaart.

Onderstaand een overzicht.

Zorgkantoor

Voor een zorginstelling bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor. De medewerkers van het zorgkantoor kunnen u informatie geven over de zorg in uw regio, met welke zorgorganisaties contracten zijn afgesloten en zorg in natura en het Pgb.
Op Regelhulp.nl kunt u uw postcode invoeren, u krijgt dan de gegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Regelhulp.nl: contactgegevens zorgkantoor in uw regio

Mikado: helpdesk en kenniscentrum interculturele zorg

Mikado is het kenniscentrum interculturele zorg en houdt zich bezig met het toegankelijker maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. Goede zorg moet niet alleen begrijpelijk zijn, maar ook bereikbaar voor iedereen. Dus ook voor migranten. Helaas is de zorg niet altijd begrijpelijk en daardoor ook niet bereikbaar. Voor (oudere) migranten is het vaak extra moeilijk in verband met bijvoorbeeld de taalbarrière. Mikado helpdesk kan u op weg helpen, ook als het gaat om ouderenzorg.
Helpdesk Mikado 

KiesBeter.nl: startpagina van de overheid, kwaliteitsinformatie over de zorg en specifieke aandoeningen

Wat is goede zorg en waar kunt u die krijgen? Op KiesBeter.nl staan zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. In vier stappen kunt u kiezen wat de beste plaats is voor behandeling of verzorging. U kunt onder andere filteren op plaats, locatie en kwaliteit van dienstverlening:

Vergelijk zorgaanbieders in 4 stappen
• Kijk hoe uw zorgaanbieder presteert

Naast deze zoekmogelijkheid biedt KiesBeter.nl ook kwaliteitsinformatie over specifieke aandoeningen. Tevens vindt u veel links naar bronnen met extra informatie.
U kunt bijvoorbeeld kijken bij:
Beroerte / CVA
Chronische longaandoeningen (COPD)
Dementie / alzheimer
Parkinson
Reuma
 Ouderenzorg
Medicijnen
Zorgverzekeringen

KiesBeter.nl, wijst de weg naar goede zorg
KiesBeter.nl

Zorgkaart.nl

Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) en Bohn en Stafleu (uitgeverij voor de gezondheidszorg). Zorgkaart Nederland is inmiddels de grootste waarderingssite voor de gezondheidszorg. Op deze website heeft u de mogelijkheid uw waardering en ervaringen met de betreffende zorgverlener of zorginstelling weer te geven. Niet alleen kunnen de ervaringen van bezoekers anderen helpen bij het maken van een keuze voor een zorgverlener of zorginstelling, de ervaringen kunnen er ook toe bijdragen dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening verbeterd.
De Zorgkaart.nl

Rozeloper.nl zorginstellingen

Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is er doorgaans nog weinig aandacht voor homo- en biseksuele ouderen. Deze groep is vaak nog niet “zichtbaar” en zijn nog altijd beducht voor negativiteit ten aanzien van hun seksuele geaardheid. Er zijn er die open zijn over hun geaardheid, maar krijgen dan nogal eens te maken met discriminatie. De zorginstellingen die meedoen aan de Tolerantiescan en de Roze Loper hebben gekregen, willen vooroordelen tegengaan en een organisatie zijn waar iedereen wil werken, verblijven of wonen.
Rozezorg.nl

Fixatievrije, bandenvrije zorginstellingen

De organisatie Innovatiekring Dementie (IDé) streeft naar meer bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Inmiddels zijn er vele nieuwe inzichten die onrust en valletsel kunnen voorkomen zonder inzet van vrijheidsbeperkende materialen of medicatie. Zorginstellingen kunnen, mits ze aan de criteria voldoen, in aanmerking komen voor een waarborgzegel met 1,2 of 3 sterren. Het aantal sterren geeft aan in welke mate de zorginstelling bewegingsvrijheid aan dementerenden geeft.
IDé   / Register

Palliatieve, terminale zorg (ongeneeslijk.nl)

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen, verzachting of verlichting. Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbeterd van patiënten (en hun naasten) die zich geconfronteerd zien met een levensbedreigende aandoening. Palliatieve zorg wordt door veel verschillende hulpverleners, professionals en vrijwilligers in verschillende situaties en instellingen verleend; thuis, hospice, bijna-thuis-huizen, ziekenhuizen en verzorging- en verpleeghuizen. Op Ongeneeslijk.nl staat veel informatie en een overzicht van palliatieve zorgverleners bij u in de buurt.
Ongeneeslijk.nl

Zorginstellingen met een (straf)maatregel opgelegd door de IGZ

Als er veel misgaat in een zorginstelling dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg de zorginstelling een maatregel opleggen. De Inspectie publiceert deze maatregel op haar website.
Inspectie voor de Gezondheidszorg

 

 


Particuliere zorginstellingen

• Particuliere zorginstellingen
• Wet Toelating Zorginstellingen

• Bekostiging 
• Voorbeelden particuliere verzorgings- en verpleeghuizen

Particuliere zorginstellingen

Het aantal particuliere zorginstellingen in Nederland neemt de laatste jaren toe. De opzet van  particuliere zorg is doorgaans  kleinschalig, exclusief en men wordt met meer comfort omringd dan in reguliere zorginstellingen. De kosten lopen nogal uiteen, dit heeft te maken met locatie, grootte van het appartement en de service die geboden wordt.

Wet toelating Zorginstellingen

Moeten ‘particuliere’ verpleeghuizen of thuiszorginstellingen een toelating hebben?

Instellingen die Wlz-zorg (Wet langdurige zorg)  leveren aan personen met een indicatie voor WLZ-zorg, moeten een toelating op grond van de WTZi hebben.
Instellingen die zorg leveren aan personen die geen WLZ-indicatie hebben en die de zorg zelf betalen, hebben geen toelating nodig.
In het zeldzame geval dat cliënten wel een WLZ-indicatie hebben, maar de instelling geen beroep doet op WLZ-middelen, dan heeft de instelling geen toelating nodig.

‘Particuliere’ verpleeghuizen die zelf WLZ-zorg leveren (bijvoorbeeld omdat er cliënten zijn met een indicatie voor verblijf) moeten dus een toelating hebben. ‘Particuliere’ verpleeghuizen die een hotelfunctie hebben (er zijn geen cliënten met een indicatie voor verblijf) en waar een thuiszorginstelling extramurale WLZ-zorg levert, hebben geen toelating nodig. De thuiszorginstelling die de WLZ-zorg levert wel, tenzij de extramurale zorg wordt gefinancierd uit persoonsgebonden budgetten.

De bekostiging

De bekostiging van een particuliere zorginstelling verschilt doorgaans van een regulier verpleeg- en verzorgingshuis. Het  is dan ook raadzaam u vooraf te informeren over de bekostiging en de tarieven.

Voorbeelden van particuliere verzorgings- en verpleeghuizen

De Herbergier
De Herbergier is een particulier initiatief met meerdere vestigingen verspreid over Nederland. De doelgroep bestaat uit mensen met geheugenproblemen, zoals alzheimer en dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is kleinschalig van opzet, in elk huis  wonen ongeveer 16 mensen. De Herbergier is van mening dat deze kleinschalige vorm van zorg ook bereikbaar moet zijn voor mensen met beperkte middelen. Reden waarom elke Herbergier ook plaatsen beschikbaar heeft voor mensen met een AOW-uitkering.
Herbergier
Vestigingen

Abbeyfield huizen
In het huidige voorzieningenstelsel zijn er ouderen die niet passen binnen de reguliere (grootschalige) instellingen en/of zijn er afkering van. De doelgroep van Abbeyfield zijn degene die alleenstaand zijn of een partner hebben die elders woont en de kans lopen in een min of meer permanent isolement te geraken. Deze mensen beschikken vaak niet over voldoende mogelijkheden om op eigen initiatief oplossingen te bewerkstelligen.
Abbeyfield.

Martha Flora Huizen
Martha Flora Huizen is een initiatief van Marco Ouwehand en Anne-Mei The, schrijfster van het boek “in de wachtkamer van de dood”. Het “Martha Flora” zorgconcept is een nieuw zorgconcept voor gespecialiseerde verpleeghuizen voor mensen met dementie. Het eerste huis dat werkt met het zorgconcept “Martha Flora” is de Tabakshof in Elst (Utrecht). In het zorgconcept staat het individu centraal, maar ook de familie wordt er nadrukkelijk bij betrokken. Er is ruimte om het familieleven verder voort te zetten. Naasten worden begeleid in het ziekteproces van hun dierbare. Voor uitgebreide informatie over het zorgconcept, ga naar onderstaande link.
Aangezien er in de Tabakshof gewerkt wordt met, in vergelijking met de reguliere zorg, een dubbele bezetting is men ook daadwerkelijk in staat echt aandacht te besteden aan de bewoner en de familie. Om het te bekostigen vraagt de Tabakshof een eigen bijdrage.
Martha Flora


twitterbutton.nl