Veilig mobiel: Auto

Veilig mobiel: Auto

 Veilig mobiel: auto
 Veilig Verkeer Nederland: Broem cursus

• Rijbewijs 
• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: eigen auto aanpassen / aangepaste auto / alternatieven
• Meer informatie op website “Blijf veilig mobiel: auto”

 

Veilig mobiel: autoVEilig mobiel: auto

Ouderen zijn om diverse redenen vaak kwetsbaar in het verkeer. Ze hebben lang geleden een rijbewijs gehaald  terwijl intussen de verkeersregels, maar ook de verkeerssituaties veranderd zijn. Daarbij komt dat het door de jaren heen een stuk drukker geworden is op de weg.
Waarnemen, interpreteren en snel reageren zijn noodzakelijk om veilig aan het verkeer deel te nemen.


Veilig Verkeer Nederland: Broem cursus

Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en BOVAG-rijscholen hebben de cursus BROEM (Breed Overleg Ouderen En Mobiliteit) ontwikkeld om oudere automobilisten inzicht te geven in het verkeer en de rijstijl.

Enige informatie over de (mogelijke) inhoud van de cursus:

• De oudere automobilist krijgt op een ontspannen manier tijdens een rit deskundig advies over zijn/haar rijstijl.
• De rit wordt in eigen auto (of rijsimulator) gedaan, onder begeleiding van een erkende rijinstructeur of CBR-examinator.
• Deelnemers krijgen een theorie- en een praktijkexamen, ZONDER dat dit consequenties heeft voor het rijbewijs.
• Deelnemers krijgen advies over hun verkeerskennis en rijgedrag.
• Gezichts- en gehoorvermogen worden getest.
• Een bewegingsdeskundige geeft tips om langer mobiel te blijven.

Vaak hoeft u maar een deel van de werkelijke kosten te betalen, de rest valt doorgaans onder een subsidieregeling. De Broem cursussen worden ook wel Broem-dagen genoemd en worden per gemeente door de afdeling Veilig Verkeer Nederland georganiseerd. Voor informatie kunt u contact opnemen met het regionale steunpunt bij u in de buurt.
VVN, regionale steunpunten.

Rijbewijs

In principe is een rijbewijs in Nederland 10 jaar geldig. Voor de groep 60 jaar en ouder gelden echter andere regels. Het is verstandig om u bijtijds op de hoogte te stellen. Op de websites van de ANWB en de Rijksdienst voor wegverkeer staat uitgebreide informatie. Ook kunt terecht op de website van het CBR. Op deze website wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan rijgeschiktheid.
CBR

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:
eigen auto aanpassen / aangepaste  auto / alternatieven

Heeft u een lichamelijke beperking die u verhindert om in uw auto te rijden, dan is het wellicht mogelijk dat u met enige aanpassingen aan uw auto wel weer zou kunnen autorijden. Voorbeelden van aanpassingen zijn bv.
• bediening en besturing
• zwenkstoelen
• in en uit de auto komen
• het kunnen meenemen van noodzakelijke hulpmiddelen
• inrijden rolstoel
VOORDAT u zelf overgaat tot aanpassingen aan de auto of een aangepaste auto koopt, is het verstandig om eerst te onderzoeken of u wellicht in aanmerking komt voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning die uitgevoerd wordt door de gemeenten. Een gemeente zal doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is. Het kan dan ook zijn dat een andere vorm van vervoer (bv regiotaxi of valys) voorgesteld wordt.
Misverstanden-wmo-2015

Keuken tafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een aangepaste auto of een aanpassing aan uw auto zal er een gesprek plaatsvinden met een medewerk(st)er van het de Wmo. U kunt telefonisch een afspraak maken. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis.
Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos enlaagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• langer zelfstandig blijven wonen
• preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Voorbereiden gesprek met medewerker Wmo-loket
Hebt u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel.  Naast informatie staan er vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
WMO voorbereiden gesprek

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrageDe gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via het CAK
CAK
Als u een beroep doet op op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van
Juridisch Steunpunt Regelrecht

Gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom

Meer informatie op website “Blijf Veilig Mobiel”

De overheid heeft, samen met een aantal andere organisaties, de website “Blijf Veilig Mobiel” ontwikkeld. Op de website staat informatie over hoe u zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt blijven deelnemen.
Onderwerpen zijn onder andere:
• Tips voor automobilisten.
• Opfriscursussen verkeersregels.
• Broemdagen.
• Verkeersquiz (online).
Blijf Veilig Mobiel: auto


twitterbutton.nl