Rechten, plichten en klachten

Wet dwangsom

Wet dwangsom

Wet dwangsom

De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom, conform de Wet dwangsom. Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen.

 

Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvoming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom


Patientenrechten en plichten

patientenrechtenPatiëntenrechten en Patiëntenplichten

Het komt vaak voor dat patiënten hun rechten niet kennen, maar er kan zich een situatie voordoen dat deze informatie hard nodig is. Patiëntenrechten zijn onder andere het toestemmingsvereiste, recht op vrije keuze van de hulpverlener en recht op geheimhouding. Dit zijn er nog maar een paar.

Naast rechten hebben patiënten ook bepaalde verantwoordelijkheden, de plichten. Bent u goed op de hoogte van uw patiëntenplichten dan kan dat duidelijkheid scheppen tussen u en de behandelaar.

Voorbeelden van patiëntenplichten zijn:

• Respect voor uw behandelaar;
• Afsluiten van een ziektekostenverzekering;
• Betalen voor de zorg, vaak via de ziektekostenverzekeraar;
• Meewerken aan de behandeling.

wilt u meer weten over uw rechten en plichten, ga dan naar de website van de NPCF.
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 


Klachten

• Adviespunt Zorgbelang
• De OuderenOmbudsman
• Het juridisch steunpunt
• NPCF

klachten

Adviespunt Zorgbelang

In Nederland zijn 13 Zorgbelang organisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Een speciaal onderdeel van de Zorgbelang organisaties zijn de afdelingen informatie en klachtenopvang.

 

Heeft u een klacht over een organisatie dan kunt u op de website van Zorgbelang  de nodige informatie vinden. Onder meer wordt aangegeven welke stappen u kunt zetten.
Adviespunt Zorgbelang

 

De OuderenOmbudsman 

De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. De OuderenOmbudsman staat voor u klaar als wegwijzer, vraagbaak en klachten instituut. U kunt hier terecht met al uw vragen, klachten en ervaringen die te maken hebben met ouder worden, zoals: (mantel)zorg, financiën, wonen, mobiliteit en veiligheid. Uw vragen worden, indien mogelijk, direct beantwoord, uitgezocht of u wordt doorverwezen naar de juiste instantie.
Door uw zorgen, klachten of ervaringen te delen met de OuderenOmbudsman, helpt u mee om knelpunten duidelijk te maken. Onderwerpen die veelvuldig aan bod komen kan het Nationaal Ouderenfonds bundelen en bij de betreffende instantie aankaarten. Op deze manier kan het Nationaal Ouderenfonds zich inzetten om situaties te verbeteren.
U kunt de OuderenOmbudsman bereiken via 0900-6080100  (2 cent per minuut/ maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur). Ook kunt u via dit telefoonnummer uw klachten over gedwongen verhuizingen melden.
De OuderenOmbudsman 

Het juridisch steunpunt

Het juridisch steunpunt is onderdeel van het Programma Juridische Ondersteuning van Ieder(in). De uitvoering wordt gedaan door Stichting de Ombudsman. Het steunpunt helpt mensen die geconfronteerd worden met de ingewikkelde wirwar aan regels op het terrein van onder meer sociale zekerheid, zorg, wonen, vervoer en belasting. Het team van het juridisch steunpunt bestaat o.a. uit juristen en vrijwilligers die actief zijn in de regio. Het team geeft advies, informatie, individuele juridische ondersteuning zoals bemiddeling of hulp bij het voeren van juridische processen. Bent u lid van een patiëntenvereniging die aangesloten is bij Ieder(in), dan zijn daar voordelen aan verbonden. U kunt het juridisch steunpunt telefonisch, via de website of per brief bereiken.
Ledenlijst Ieder(in)
Juridisch steunpunt.

NPCF klachten over de zorg

Bij Ieder(In)  kunt u niet alleen terecht voor vragen, maar u kunt er ook terecht als u klachten heeft over de zorg. Naast bovenstaande verzamelt de NPCF ervaringen. Deze ervaringen worden aangeboden aan patiëntenorganisaties of aan zorgorganisaties en de overheid. Het stelt deze organisaties in staat om hun (zorg) beleid aan te passen. Op deze manier wordt de zorg alleen maar beter. De NPCF is telefonisch te bereiken op de Zorglijn.
NPCF: Brochure “klachten over de zorg”


Dwang in de zorg (BOPZ) en Complexe zorgvragen (CCE)

• Dwang in de zorg, Wet BOPZ overzichtelijk weergegeven
• Klachten
• Ondersteuning bij complexe zorgvragen (CCE) 

BOPZDwang in de zorg; Wet BOPZ overzichtelijk weergegeven

Onder de huidige Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen) vallen 3 groepen patiënten;
• Psychiatrische patiënten
• Verstandelijk gehandicapten
• Mensen die leiden aan dementie

 

 

De Wet BOPZ werd ervaren als ingewikkeld en versnipperd. Daarbij was de informatievoorziening zwaar onvoldoende. Dwang in de zorg is voor alle betrokkenen vaak een emotioneel gebeuren en roept doorgaans veel vragen op.

Om de Wet BOPZ toegankelijker te maken voor patiënten, familie en zorgverleners heeft de overheid de Wet BOPZ schematisch weergegeven op een website (Informatieunt dwang in de zorg).
De website geeft heldere antwoorden op vragen die bij de verschillende doelgroepen leven. Ondanks het feit dat deze website bestaat uit ongeveer 4000 pagina’s heeft dit geen afbreuk gedaan aan de toegankelijkheid en duidelijkheid. Onderaan elke antwoordpagina van de website “dwang in de zorg” staan contactgegevens vermeld, voor het geval de website u niet de informatie geeft die u nodig heeft.
Informatiepunt dwang in de zorg (BOPZ)

Klachten

Heeft u een klacht die verband houdt met dwang in de zorg, bekijk dan even de folder “Klacht over de zorg” van de Nederlands Patiënten en Consumenten Federatie NPCF.
Klacht over de zorg

Ondersteuning bij complexe zorgvragen (CCE)

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. Onder een bijzondere zorgvraag wordt verstaan: de problemen van een patiënt zijn zo complex dat de eigen zorgverleners deze niet meer kunnen oplossen. De kwaliteit van leven is dan ernstig in het geding. Het CCE doet consultaties in alle sectoren van langdurige zorg en maakt daarvoor gebruik van een uitgebreid netwerk van externe consulenten. Het CCE is er voor cliënten, naasten en professionals en werkt vanuit 5 regio’s en een landelijk bureau.
CCE


Wilsverklaring

• Wilsverklaring
• Wetgeving wilsverklaring en richtlijnen euthanasie / Praktische tips NPCF
• NPV (NPV-Levenswensverklaring)
• Stichting Zorgverklaring  (zorgverklaring)
• NVVE  (niet- reanimeren penning en wilsverklaring)
• Video van Huisarts Rossen; waarom het belangrijk is om een toelichting te geven aan de huisarts

 

 

Wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert bepaalde medische behandelingen te ondergaan of onder welke omstandigheden u een bepaalde behandeling juist wenst.
Een wilsverklaring is er voor de gevallen waarin u niet meer zelf kunt beslissen.
(bron:overheid).

U kunt zelf een wilsverklaring opstellen. Verder zijn er de gestandaardiseerde wilsverklaringen, zoals de
NPV-Levenwensverklaring en de zorgverklaring die voor u al punten op een rijtje hebben gezet.

Wetgeving, wilsverklaring en richtlijnen euthanasie /Praktische tips NPCF 

Uitgebreide informatie over de wetgeving betreffende wilsverklaringen en richtlijnen euthanasie kunt u vinden op de website van de overheid.
De overheid

Praktische tips bij het vastleggen van uw wensen en wilsverklaring staan op de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federaties (NPCF)

NPV-levenswensverklaring

De Levenswensverklaring wordt uitgegeven door de Nederlandse Patiënten Vereniging. Dit is een algemeen-christelijke vereniging die zich vanuit patiëntenperspectief bezig houdt met de zorg voor het leven. De NVP heeft 73.000 leden.
De NVP heeft de NPV-Levenswensverklaring ontwikkeld. Dit is een uiterste wilsbeschikking met betrekking tot medische en verpleegkundige zorg voor situaties waarin u uw wil niet meer zelf kunt vormen en uiten.
Wat zegt u met de NPV-Levenswensverklaring:

• U wilt optimale medische en verpleegkundige zorg ontvangen, gericht op genezing.
• U wenst optimale verzorging, gericht op het welbevinden en verlichting van lijden.
• U wilt niet dat er een behandeling wordt nagelaten op grond van een oordeel over de waarde van uw leven.
• U vindt levensbeëindigend handelen geen optie om lijden op te heffen.
• U wilt niet dat er levensverlengende maatregelen worden getroffen als het stervensproces onomkeerbaar is ingetreden.
• U wilt dat uw behandelend arts zorgvuldig overlegt met uw vertegenwoordiger over te nemen beslissingen.
• Met toestemming van uw vertegenwoordiger mag uw medisch dossier na overlijden zo nodig worden ingezien.
(bron: NVP) 

De NPV heeft een telefoondienst waar u terecht kunt met urgente, medische ethische vragen en vragen over palliatieve zorg.
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

Stichting Zorgverklaring (zorgverklaring)

De Nederlandse Consumenten Federatie (NPCF) en de organisatie Consumenten en de Zorg hebben in 2008 een nieuwe versie van de zorgverklaring uitgegeven. Het document is gebaseerd op de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo). Hiermee is de zorgverklaring een wilsverklaring waaraan rechten kunnen worden ontleend. Door het opstellen van deze verklaring kunnen mensen op een wettelijk erkende wijze vastleggen of en hoe zij medisch behandeld willen worden in hun laatste levensfase. Ook wordt met dit document aangegeven welke zorg en begeleiding men wel wil ontvangen en wijst men gemachtigden aan. Familie en vrienden die gemachtigd zijn, hebben met een ondertekende zorgverklaring een concreet hulpmiddel in handen om bij behandelaars aan te geven wat betrokkene wil op het moment dat hij/zij daartoe zelf niet meer in staat is. De wensen van betrokkene zijn er zo helder mogelijk in vastgelegd. Het stap voor stap opstellen van een zorgverklaring is tevens een leidraad voor mensen die met hun naasten deze zaken in alle openheid willen bespreken. De nu verkrijgbare versie van de zorgverklaring is aangepast aan de huidige situatie en is tevens uitgebreid met een handleiding per artikel. De verklaring bestaat uit twaalf artikelen waarin allerlei aspecten van zorg en sterven aan de orde komen.
(bron: Stichting zorgverklaring)

De Zorgverklaring wordt uitgegeven door de Stichting Zorgverklaring.
Stichting Zorgverklaring.

NVVE (niet- reanimeren penning en wilsverklaring)

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde heeft een wilsverklaring en een penning voor leden van de vereniging. Op de website van de NVVE staat naast informatie over de wilsverklaring ook informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, euthanasie en hulp bij zelfdoding bij dementie, palliatieve sedatie, patiëntenrechten en de levenseindekliniek.
NVVE 

Video van Huisarts Rossen;
waarom het belangrijk is om een toelichting te geven aan de huisarts 


twitterbutton.nl