Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf in een zorginstelling

• Kortdurend verblijf in een zorginstelling
• Vormen van kortdurend verblijf
• Indicatie kortdurend verblijf / Pgb of zorg in natura
• Indicatie spoedzorg / crisisopvang
• 
Zorg zoeken: Zorgkantoor / Respijtwijzer

ZorginstellingKortdurend verblijf in een zorginstelling

Bij kortdurend verblijf  logeert u maximaal 3 etmalen per week in een instelling, bijvoorbeeld verpleeghuis of verzorgingshuis. U komt hiervoor alleen in aanmerking als u permanent toezicht nodig heeft. Het doel van kortdurend verblijf in een zorginstelling is om degene die u gewoonlijk thuis verzorgt, te ontlasten.

Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die permanent toezicht nodig hebben, omdat ze anders niet op tijd zorg krijgen.
U kunt in aanmerking komen voor kortdurend verblijf als:
u een lichamelijke, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking heeft of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;
• 
u gezien uw zorgbehoefte bent aangewezen op zorg met permanent toezicht (maximaal 3 etmalen per week);
• het noodzakelijk is om de persoon die (mantel)zorg levert ontlast moet worden.

Vormen van kortdurend verblijf

Voor dezelfde vormen van kortdurend verblijf worden vaak verschillende benamingen gehanteerd. Ook kan het zijn dat zorginstellingen nog andere vormen van kortdurend verblijf aanbieden. Onderstaande opsomming geeft een goed beeld van het aanbod, maar is naar alle waarschijnlijkheid niet compleet.

Dagverzorging
Dagverzorging is een professionele dagopvang voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar door fysieke of psychische beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan het sociaal- en maatschappelijk verkeer. Dagverzorging is aanvullend op mantelzorg en thuishulp. Deze vorm van zorg biedt een ontmoetingsplaats, zinvolle dagbesteding en is er op gericht uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. De doelgroep voor dagverzorging zijn ouderen die onder andere beperkt zijn in sociale redzaamheid, het vormgeven aan het eigen leven, lichamelijk beperkt zijn waardoor de mobiliteit erg is afgenomen en/of gebukt gaan onder psychische klachten als geheugenstoornissen. Ook als er sprake is van probleemgedrag, waardoor de mantelzorger te zwaar wordt belast, kan dagverzorging uitkomst bieden.

Dagbehandeling
Dagbehandeling is ook een aanvulling op de zorg thuis. Er zijn twee vormen van dagbehandeling, te weten:
• Lichamelijke dagbehandeling, bijvoorbeeld voor revalidatie en/of  ondersteuning bij het omgaan met een beperking.
• Psychogeriatrische dagbehandeling voor intensieve begeleiding en ondersteuning.
Vaak beschikken de afdelingen dagbehandeling over fysiotherapeuten, logopedisten en andere professionals die bij kunnen dragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Respijtzorg / logeeropvang
Met respijtzorg wordt bedoeld dat degene die gebruikelijke zorg moet leveren daartoe niet in staat is bijvoorbeeld wegens (dreigende) overbelasting. Er is een speciale website voor respijtzorg en logeeropvang. Op deze website staat informatie en wordt aangegeven welke zorginstellingen in Nederland deze vorm van zorg  onder meer leveren.
Respijtwijzer.

Intervalopname
Een intervalopname houdt in dat degene zie zorg behoeft afwisselend thuis en in een zorginstelling verblijft. De vaste verzorger thuis heeft dan de mogelijkheid om uit te rusten.

Nachtopvang
Het komt voor dat iemand ’s nachts niet thuis kan blijven bijvoorbeeld vanwege angst om ’s nachts alleen thuis te zijn of de verzorging die ’s nachts nodig is kan thuis niet gegeven worden. Nachtopvang kan ook nodig zijn als de mantelzorger ’s nachts te weinig rust krijgt omdat de zorg gedurende de nacht (te) zwaar is.

Tijdelijke opvang
Iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen, bijvoorbeeld herstelperiode na ziekenhuisopname, kan voor een bepaalde periode in een zorginstelling verblijven.

Indicatie kortdurend verblijf / Pgb of zorg in natura

De wijze waarop kortdurend verblijf geregeld kan worden  kunt u nalezen op de website regelhulp van de overheid.
Regelhulp

Als uw huisarts of specialist van mening is dat dagverzorging, dagbehandeling of een vorm van kortdurend verblijf wenselijk is dan kan hij/zij u doorverwijzen naar een (zorg)instelling die de gewenste vorm van verblijf en/of zorg aanbiedt. U kunt  ook uw huisarts, een medewerker van uw  thuiszorgorganisatie of een medewerker van de betreffende zorginstelling vragen of zij u willen helpen bij de aanvraag.

Indicatie spoedzorg/crisisopvang

Als er plotseling een verslechtering van de gezondheidstoestand ontstaat van degene die verzorgd wordt of  de mantelzorger valt bijvoorbeeld plotseling uit, dan kunt u wellicht een beroep doen op spoedzorg/crisisopvang. De huisarts, de thuiszorgorganisatie of een zorginstelling die de zorg gaat leveren kan de indicatie voor spoedzorg aanvragen bij het CIZ.

Zorg zoeken: Zorgkantoor / de Respijtwijzer

Heeft u kortdurend verblijf nodig en wilt u weten welke instellingen bij u in de buurt deze vorm van zorg verlenen dan kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor. In elke regio is een Zorgkantoor. Zij kunnen u meer informatie geven over de zorg in uw regio, met welke instellingen contracten zijn afgesloten, zorg in natura en het Pgb. Als u op regelhulp.nl uw postcode invoert krijgt u de contactgegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Contactgegevens Zorgkantoren
U kunt ook de Respijtwijzer raadplegen. Dit is een website waarop zorginstellingen kunnen aangeven welke vormen van kortdurend verblijf zij leveren. Via de zorginstelling of het Zorgkantoor in uw regio kunt u nagaan of de instelling een contract heeft met het betreffende Zorgkantoor.
De Respijtwijzer

 


Zorghotel (herstellingsoord)

• Wat is een Zorghotel en de doelgroepen
• Wel of geen vergoeding kosten zorg en verblijf
• Zorghotels in Nederland (klik op leveranciers voor een overzicht van zorghotels in Nederland)

ZorghotelWat is een Zorghotel en de doelgroepen

In het onderzoek “zorghotel-zonder zorgen verzorgd” (in opdracht van Aedes-Arcares) is er sprake van een zorghotel als deze aan de volgende kenmerken voldoet:

Tijdelijk verblijf in een hotelachtige setting wat inhoudt een servicegerichte organisatie met mogelijkheid van 24-uurs zorg- en dienstverlening, beschikbaar voor een brede doelgroep.


In Nederland zijn diverse soorten zorghotels, zoals:

  • Zorghotels in of in de nabijheid van een ziekenhuis;
  • Zorghotels in of in de nabijheid van een zorginstelling (verzorgingshuis en/of verpleeghuis);
  • Zorghotels voor vakanties met zorg.

 

Doelgroepen zijn:

  • Mensen die behandeld zijn in een ziekenhuis, maar die nog niet naar huis kunnen omdat zij nog medische nazorg nodig hebben waarbij de medische zorg direct in de nabijheid moet zijn.
  • Mensen die uitbehandeld zijn in een ziekenhuis, maar met behoefte aan een lichtere vorm van nazorg en waarbij de medische zorg niet direct in de nabijheid hoeft te zijn. Feitelijk zouden deze mensen alweer naar huis kunnen, maar men kiest ervoor tijdelijk ergens te logeren bijvoorbeeld omdat men eerst nog wil aansterken of omdat de thuissituatie niet voldoende is toegerust om de zorgvraag op te vangen. Het gaat om thuisverplaatste zorg: de cliënt kan nog niet naar huis.
  • Mensen die tijdelijk niet meer thuis kunnen blijven vanwege hun zorgvraag (er is behoefte aan 24-uurs zorg en dienstverlening). De vraag naar logeermogelijkheden met zorg kan ontstaan doordat de mantelzorger overbelast is of tijdelijk wegvalt of doordat de zorgvraag tijdelijk intensiever is en thuis niet kan worden opgevangen.
  • Mensen die tijdens een vakantie aangewezen zijn op een aangepaste omgeving en beschikbaarheid van zorg.

(bron:rapport van Bolcheri.o.v. aedis arcares)

Wel of geen vergoeding kosten zorg en verblijf

Wel of geen vergoeding voor zorg en verblijf in een zorghotel is afhankelijk van een aantal factoren. Het is verstandig om van tevoren informatie in te winnen. Als u na een ziekenhuisopname verder wilt herstellen in een zorghotel dan kan de transferverpleegkundige in het ziekenhuis u voorzien van de nodige informatie en u verder helpen. Als u vanuit een thuissituatie tijdelijk naar een zorghotel wil, kan de zorgadviseur van uw ziektekostenverzekeraar u informeren en adviseren. De zorgadviseur kan u ook vertellen met welke zorghotels uw ziektekostenverzekeraar contracten heeft afgesloten. Dit geldt ook voor mensen die voor een vakantie aangewezen zijn op een zorghotel.
Op de website zorgverzekeringwijzer.nl kunt u makkelijk nagaan of u eventueel voor een vergoeding in aanmerking kunt komen.
zorgverzekeringwijzer

Zorghotels in Nederland

Voor een overzicht van zorghotels in Nederland klik op LEVERANCIERS in de rechterkolom op deze pagina.


Zorgboerderij

• Zorgboerderij
• De kosten
• Zorgboerderijen in Nederland
• Video van een zorgboerderij 

zorgboerderijZorgboerderij

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen terecht kunnen die een hulp- en/of zorgvraag hebben op het gebied van dagbesteding, werken, wonen of logeren. De eigenaren richten zich doorgaans op één of meerdere doelgroepen.
Een specifieke doelgroep vormen de ouderen (ouder dan 55 jaar) die een zinvolle dagbesteding nodig hebben en ouderen die dementerend zijn.
Er is een keurmerk ontwikkeld, het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Hebben de eigenaren dit Keurmerk dan weet u zeker dat er kundige begeleiding is, de boerderij een veilige plek is, er gewerkt wordt met heldere afspraken en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staat. Tevens mogen mensen langskomen om een kijkje te nemen omdat de zorgboer en zorgboerin trots zijn op wat ze doen.
Zorgboeren

De kosten

De financiering van hulp en/of zorg kan ingewikkeld zijn, mede omdat niet alle zorgboerderijen AWBZ- erkende instellingen zijn. Op de website Zorgboeren staat informatie over de kosten.
De kosten

Zorgboerderijen in Nederland

Op de website Zorgboeren staat een duidelijk overzicht van meer dan 800 boerderijen, verspreid over  Nederland. U kunt dan ook snel de boerderij, met de door u gewenste hulp en zorg, bij u in de buurt vinden.
Overzicht 

Video 

copyrigth russchenmedia 

 

 


twitterbutton.nl