Organisaties en hulpmiddelen

Organisaties en hulpmiddelen

• Hulpmiddelen via Wet maatschappelijke ondersteuning
• Hulpmiddelen via ziektekostenverzekering
• Hulpmiddelen via Wlz (zorginstelling / volledig pakket thuis / modulair pakket thuis)
• Speciale 
Hulpmiddelen bij dementie

 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulpmiddel die nodig zijn voor:
• Behoud van de zelfredzaamheid
• Het huishouden kunnen doen
• Behoud mobiliteit in en om de woning


Wmo hulpmiddelen kunnen  zijn: 

aanpassen vervoer (auto of fiets),  
aanpassen woning (bv traplift)
rolstoel
scootmobiel

De hulpmiddelen kunnen in natura verstrekt worden. Dit betekent dat de gemeente bepaald welke voorziening u krijgt.
Heeft u een Persoonsgebonden Budget van de gemeente dan  kunt u zelf bepalen welk model rolstoel, scootmobiel u wilt hebben.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos enlaagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
ondersteuning bij keukentafelgesprekken, behoud van eigen regie en langer zelfstandig wonen
 preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee”
Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket voor een gesprek dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” kan een goed hulpmiddel zijn. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
Brochure gesprek WMO-ondersteuning
Misverstanden-wmo

De gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom.
Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom

Hulpmiddelen ziektekostenverzekeraar

In het basispakket van uw zorgverzekering zit een groot aantal hulpmiddelen waar u als verzekerde aanspraak op kunt maken.
De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Tevens wordt aangegeven of er sprake is van een eigen bijdrage.
Voordat er een hulpmiddel aangeschaft wordt moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de zorgverzekeraar. In de zorgpolis kan ook staan dat bij de aanvraag een voorschrift of een toelichting nodig is van bijvoorbeeld de behandelend arts, medisch specialist, fysiotherapeut.

Hulpmiddelen basisverzekering
hulpmiddelen voor ademhaling
• compensatie van spraakbeperkingen
hulpmiddelen bij diabetes
hulpmiddelen voor het bewegingssysteem
hulpmiddelen bij bewustzijnsstoornissen
prothesen en pruiken
schoenvoorzieningen
hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
verzorging- en verbandmiddelen
visuele hulpmiddelen
voedingshulpmiddelen

Hulpmiddelen Wlz (zorginstelling, volledig pakket thuis, modulair pakket)

Het Zorginstituut Nederland heeft een brochure uitgebracht met de titel “uw zorg in een AWBZ-instelling”. In deze brochure wordt een totaaloverzicht gegeven van waar u allemaal recht op heeft, waaronder hulpmiddelen. Heeft u zorg aan huis (volledig pakket thuis of een modulair pakket) die door een zorginstelling wordt geleverd dan kunt  u ook hulpmiddelen via de zorginstelling krijgen.
Uw zorg in een AWBZ-instelling

Hulpmiddelen bij dementie

Uitgebreide informatie over hulpmiddelen voor dementerende kunt u vinden op de website moderne dementie zorg. De website bevat een informatiebank hulpmiddelen bij dementie. De hulpmiddelen worden uitgebreid beschreven en er wordt informatie gegeven over de financiering.
Hulpmiddelen bij dementie

 


twitterbutton.nl