Hulpmiddelen

Organisaties en hulpmiddelen

• Hulpmiddelen via Wet maatschappelijke ondersteuning
• Hulpmiddelen via ziektekostenverzekering
• Hulpmiddelen via Wlz (zorginstelling / volledig pakket thuis / modulair pakket thuis)
• Speciale 
Hulpmiddelen bij dementie

 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulpmiddel die nodig zijn voor:
• Behoud van de zelfredzaamheid
• Het huishouden kunnen doen
• Behoud mobiliteit in en om de woning


Wmo hulpmiddelen kunnen  zijn: 

aanpassen vervoer (auto of fiets),  
aanpassen woning (bv traplift)
rolstoel
scootmobiel

De hulpmiddelen kunnen in natura verstrekt worden. Dit betekent dat de gemeente bepaald welke voorziening u krijgt.
Heeft u een Persoonsgebonden Budget van de gemeente dan  kunt u zelf bepalen welk model rolstoel, scootmobiel u wilt hebben.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos enlaagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
ondersteuning bij keukentafelgesprekken, behoud van eigen regie en langer zelfstandig wonen
 preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee”
Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket voor een gesprek dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” kan een goed hulpmiddel zijn. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
Brochure gesprek WMO-ondersteuning
Misverstanden-wmo

De gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom.
Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom

Hulpmiddelen ziektekostenverzekeraar

In het basispakket van uw zorgverzekering zit een groot aantal hulpmiddelen waar u als verzekerde aanspraak op kunt maken.
De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Tevens wordt aangegeven of er sprake is van een eigen bijdrage.
Voordat er een hulpmiddel aangeschaft wordt moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de zorgverzekeraar. In de zorgpolis kan ook staan dat bij de aanvraag een voorschrift of een toelichting nodig is van bijvoorbeeld de behandelend arts, medisch specialist, fysiotherapeut.

Hulpmiddelen basisverzekering
hulpmiddelen voor ademhaling
• compensatie van spraakbeperkingen
hulpmiddelen bij diabetes
hulpmiddelen voor het bewegingssysteem
hulpmiddelen bij bewustzijnsstoornissen
prothesen en pruiken
schoenvoorzieningen
hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
verzorging- en verbandmiddelen
visuele hulpmiddelen
voedingshulpmiddelen

Hulpmiddelen Wlz (zorginstelling, volledig pakket thuis, modulair pakket)

Het Zorginstituut Nederland heeft een brochure uitgebracht met de titel “uw zorg in een AWBZ-instelling”. In deze brochure wordt een totaaloverzicht gegeven van waar u allemaal recht op heeft, waaronder hulpmiddelen. Heeft u zorg aan huis (volledig pakket thuis of een modulair pakket) die door een zorginstelling wordt geleverd dan kunt  u ook hulpmiddelen via de zorginstelling krijgen.
Uw zorg in een AWBZ-instelling

Hulpmiddelen bij dementie

Uitgebreide informatie over hulpmiddelen voor dementerende kunt u vinden op de website moderne dementie zorg. De website bevat een informatiebank hulpmiddelen bij dementie. De hulpmiddelen worden uitgebreid beschreven en er wordt informatie gegeven over de financiering.
Hulpmiddelen bij dementie

 


Regelhulp.nl

Regelhulp.nl

Regelhulp.nl

Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar hulpmiddelen, zorg en/of ondersteuning. De website bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere:
• Gemeenten,
• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),
• Centraal Administratie Kantoor (CAK),
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
• Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Regelhulp.nl is er voor onder andere;
Mensen met beperkingen of chronische ziekten
 Ouderen
Mantelzorger
 Zorgprofessionals

Regelhulp.nl gebruiken
De persoonlijke situatie van mensen is het uitgangspunt, iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom heeft regelhulp.nl twee hoofdingangen.
• Via “Mijn situatie” kan men de situatie en hulpvraag in kaart brengen en zicht krijgen op mogelijke oplossingen.
• De ingang “Informatie” geeft een overzicht van herkenbare onderwerpen over een beperking, gebeurtenis of levensfase.

Regelhulp.nl geeft suggesties voor vier soorten oplossingen
• Advies over hoe u een probleem kunt oplossen.
• Hulp uit de eigen omgeving organiseren.
• Voorzieningen van de overheid, gemeenten en diverse andere organisaties.
• Alternatieve mogelijkheden als u geen indicatie krijgt.

Regelhulp.nl verwijst naar de juiste instanties
Voor een aantal oplossingen kunt u via de website digitaal formulieren invullen en verzenden. Ook kunt u contact leggen met de gemeente, CIZ, UWV of andere organisaties. Voor iedere voorziening gelden voorwaarden. Voordat u een formulier invult, kunt u op Regelhulp.nl globaal toetsen of u aan de voorwaarden voldoet. De organisatie die de indicatie stelt, behandelt uw verzoek en informeert of u daadwerkelijk recht hebt op de voorziening. Een gemeente kijkt samen met u naar uw hulpvraag en de beste oplossing.
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op Regelhulp.nl
Regelhulp.nl


Vilans hulpmiddelenwijzer

Vilans hulpmiddelenwijzer

Hulpmiddelen

Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen op de markt, die het leven van velen een stuk gemakkelijker kunnen maken. In de Vilans hulpmiddelenwijzer staan meer dan 10.000 hulpmiddelen, handige producten en domotica. Aangezien er zoveel hulpmiddelen op de markt zijn is het vaak niet duidelijk welk product past bij uw situatie en welke alternatieven er zijn.

 

De Vilans hulpmiddelenwijzer biedt:

• De mogelijkheid om van probleem naar oplossing te gaan;
• Onafhankelijke informatie;
• Informatie over de richtprijs;
• Informatie over de leverancier;
• Informatie over een eventuele vergoeding

Op een simpele manier kunt u zien welke hulpmiddelen passen bij uw situatie. Tevens wordt er informatie gegeven of de hulpmiddelen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de ziektekostenverzekeraar of anderszins.

Let op: voordat u overgaat tot het kopen van een hulpmiddel, neem eerst contact op met de instantie die eventueel een vergoeding zou kunnen geven. Het kan zijn dat de betreffende instantie het hulpmiddel in “natura” geeft, of dat de instantie contracten heeft afgesloten met bepaalde leveranciers.
Vilans hulpmiddelenwijzer

Technologie bij dementie thuis

Naast de hulpmiddelenwijzer heeft Vilans nu ook een duidelijk overzicht gemaakt waarin wordt aangegeven in welke fase van de dementie bepaalde ondersteunende technologie gebruikt zou kunnen worden. Tevens wordt er een toelichting gegeven van de gebruikte technologie.
Overzicht technologie-hulpmiddel-dementie


twitterbutton.nl