Ouderenbonden

Ouderenbonden

• Ouderenbonden
• ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)

• Consortium Roze 50+ Nederland (samenwerkende organisaties voor ouderen en homoseksualiteit)
• NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
• PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)

• Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)
• NVOG (Landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden)

Belangenorganisaties

Ouderenbonden

Er zijn diverse ouderenbonden in Nederland actief, ieder met een eigen doelgroep. Naast belangenbehartiging organiseren de ouderenbonden doorgaans activiteiten en bieden zij bepaalde diensten aan. Ook kunt u bij een aantal  ouderenbonden artikelen kopen of reizen reserveren met een exclusieve korting.

ANBO

De ANBO is een onafhankelijke belangen- en emancipatie organisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting.
De seniorenbond is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en keuzevrijheid van ouderen vergroten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen (ledenvoordeel). De ANBO heeft meer dan 500 plaatselijke afdelingen die zeer actief zijn in het organiseren van activiteiten.
ANBO

Consortium Roze 50+ Nederland

Het Consortium Roze 50+ Nederland bestaat uit vier belangrijke nationale organisaties op het gebied van ouderen en homoseksualiteit. Het Consortium is de spreekbuis en belangenbehartiger van Roze 50-plussers. De volgende organisaties maken onderdeel uit van dit samenwerkingsverband: ANBO, COC Nederland, Movisie en Schoren.
Consortium Roze 50+

NOOM

NOOM is een netwerk van organisaties van oudere migranten. De missie van NOOM is het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten én het bevorderen van het welzijn van oudere migranten. NOOM realiseert deze missie onder andere door: Pleitbezorging  en belangenbehartiging, voorlichting, lotgenotencontact en uitwisseling van kennis. Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij NOOM:

  • Chun Pah (Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen)
  • Fos’ten (Stichting Surinaamse vrouwen 50+)
  • IOC (Inspraak Orgaan Chinezen)
  • LIZE Verenigingen voor Zuid- Europeanen)
  • LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen)
  • MOBIN (Marokkaanse Ouderenbond in Nederland)
  • NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderenbond)
  • OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders)
  • TOF (Turkse Ouderenfederatie)

NOOM

PCOB

PCOB staat voor Protestant Christelijke Bond. Deze bond stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van zijn leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen. Het uitgangspunt is de Bijbel als Gods Woord.
Naast belangenbehartiging op diverse terreinen, stimuleert de PCOB ook onderlinge contacten door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. PCOB heeft een online shop en geeft ledenvoordeel. De PCOB heeft 368 lokale afdelingen, verspreid over 14 gewesten in Nederland
PCOB 

Unie KBO 

De Unie KBO is de Katholieke Bond voor Ouderen. Deze grote ouderenbond richt zich op sociaaleconomische zaken, gezondheid en zorg, mobiliteit en techniek, educatie, identiteit en zingeving.
De Unie heeft ten aanzien van bovenstaande onderwerpen duidelijke standpunten geformuleerd. De standpunten staan vermeld op de website van de Unie KBO.
Als lid van deze bond kunt u gebruik maken van bepaalde diensten en exclusieve kortingen.
Unie KBO.

NVOG

De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden met aanvullend pensioen. De NVOG is een vrijwilligersorganisatie en komt op voor de belangen van gepensioneerden afkomstig uit het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. NVOG werkt samen met landelijke ouderenorganisaties.
NVOG


twitterbutton.nl