Belangenorganisaties

Ouderenbonden

• Ouderenbonden
• ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)

• Consortium Roze 50+ Nederland (samenwerkende organisaties voor ouderen en homoseksualiteit)
• NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
• PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)

• Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)
• NVOG (Landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden)

Belangenorganisaties

Ouderenbonden

Er zijn diverse ouderenbonden in Nederland actief, ieder met een eigen doelgroep. Naast belangenbehartiging organiseren de ouderenbonden doorgaans activiteiten en bieden zij bepaalde diensten aan. Ook kunt u bij een aantal  ouderenbonden artikelen kopen of reizen reserveren met een exclusieve korting.

ANBO

De ANBO is een onafhankelijke belangen- en emancipatie organisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting.
De seniorenbond is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en keuzevrijheid van ouderen vergroten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen (ledenvoordeel). De ANBO heeft meer dan 500 plaatselijke afdelingen die zeer actief zijn in het organiseren van activiteiten.
ANBO

Consortium Roze 50+ Nederland

Het Consortium Roze 50+ Nederland bestaat uit vier belangrijke nationale organisaties op het gebied van ouderen en homoseksualiteit. Het Consortium is de spreekbuis en belangenbehartiger van Roze 50-plussers. De volgende organisaties maken onderdeel uit van dit samenwerkingsverband: ANBO, COC Nederland, Movisie en Schoren.
Consortium Roze 50+

NOOM

NOOM is een netwerk van organisaties van oudere migranten. De missie van NOOM is het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten én het bevorderen van het welzijn van oudere migranten. NOOM realiseert deze missie onder andere door: Pleitbezorging  en belangenbehartiging, voorlichting, lotgenotencontact en uitwisseling van kennis. Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij NOOM:

  • Chun Pah (Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen)
  • Fos’ten (Stichting Surinaamse vrouwen 50+)
  • IOC (Inspraak Orgaan Chinezen)
  • LIZE Verenigingen voor Zuid- Europeanen)
  • LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen)
  • MOBIN (Marokkaanse Ouderenbond in Nederland)
  • NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderenbond)
  • OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders)
  • TOF (Turkse Ouderenfederatie)

NOOM

PCOB

PCOB staat voor Protestant Christelijke Bond. Deze bond stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van zijn leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen. Het uitgangspunt is de Bijbel als Gods Woord.
Naast belangenbehartiging op diverse terreinen, stimuleert de PCOB ook onderlinge contacten door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. PCOB heeft een online shop en geeft ledenvoordeel. De PCOB heeft 368 lokale afdelingen, verspreid over 14 gewesten in Nederland
PCOB 

Unie KBO 

De Unie KBO is de Katholieke Bond voor Ouderen. Deze grote ouderenbond richt zich op sociaaleconomische zaken, gezondheid en zorg, mobiliteit en techniek, educatie, identiteit en zingeving.
De Unie heeft ten aanzien van bovenstaande onderwerpen duidelijke standpunten geformuleerd. De standpunten staan vermeld op de website van de Unie KBO.
Als lid van deze bond kunt u gebruik maken van bepaalde diensten en exclusieve kortingen.
Unie KBO.

NVOG

De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden met aanvullend pensioen. De NVOG is een vrijwilligersorganisatie en komt op voor de belangen van gepensioneerden afkomstig uit het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. NVOG werkt samen met landelijke ouderenorganisaties.
NVOG


Patientenverenigingen

• Patiëntenverenigingen
• Activiteiten
• Overzicht van alle patientenverenigingen
• Vergoeding kosten lidmaatschap

Patiëntenverenigingen

PatiëntenverenPatientenverenigingenigingen /organisaties richten zich vaak op een bepaalde aandoening of ziekte. De verenigingen/organisaties hebben leden en aan dit lidmaatschap zijn vaak voordelen verbonden, bijvoorbeeld toegang tot uitgebreide informatie over de aandoening of ziekte.

Activiteiten 

De activiteiten kunnen bestaan uit:
• uitgebreide informatie over de aandoening of ziekte;
• voorlichting  over bijvoorbeeld hulpmiddelen en nieuwe regelgeving vanuit de overheid;
• voorlichting over financiële regelingen;
• organiseren van lotgenotencontact;
• stimuleren wetenschappelijk onderzoek;
• belangenbehartiging op diverse terreinen;
• lobby diverse organisaties en (overheid-) instanties om de belangen van de leden onder de aandacht te brengen.

Overzicht 

Op de website van apotheekkennisbank.nl staat een duidelijk overzicht van alle patiëntenverenigingen in Nederland.
Overzicht 

Vergoeding kosten lidmaatschap 

Er zijn ziektekostenverzekeraars die de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Overzicht zorgverzekeringen vergoedigingen lidmaatschap patiëntenvereniging


Iieder(in) en NPCF

• Ieder(in)
• NPCF 

BelangenorganisatiesIeder(in)

Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lid-organisaties. De organisatie ijvert ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. De belangenbehartiging is levensbreed en richt zich op talrijke thema’s, van zorg en ondersteuning tot en met wonen. Van werk tot en met gelijkberechtiging.
Ieder(in)

 

Steffie helpt

Steffie (een digitale dame) is een handige website waar maatschappelijke onderwerpen op een eenvoudige manier worden uitgelegd. Steffie legt bijvoorbeeld uit wat een ondersteuningsplan is en hoe je zo’n plan kunt maken.
Steffie helpt

NPCF

De NPCF (De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie)  zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Het NPCF streeft onder andere naar optimale keuzevrijheid voor de zorgconsument en een gezondheidszorg die gebaseerd is op solidariteit, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

De NPCF kan u helpen bij uw zoektocht naar zorg, maar ook als u klachten heeft over de zorg kunt u bij deze organisatie terecht.
NPCF 

 


MEE en Zorgbelang

• MEE
• Zorgbelang

Belangenorganisaties

 

MEE en Zorgbelang

MEE en Zorgbelang zijn organisaties waar u telefonisch contact mee op kunt nemen of naar toe kunt gaan voor vragen en advies. Deze organisaties hebben kantoren, verspreid over Nederland. Het zijn organisaties die laagdrempelig zijn en u vaak goed van dienst kunnen zijn.
Onderstaand een beschrijving van de organisaties en de diensten die zij bieden.

MEE

MEE ondersteunt iedereen met een beperking. Bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte, niet- aangeboren hersenletsel en autisme.
MEE helpt u uw mogelijkheden te vergroten. Er wordt vooral gekeken naar wat u, met uw beperking, nog kan om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen en leven.
Aangezien de omgeving vaak heel belangrijk is,  helpt en ondersteunt MEE ook mensen uit uw naaste omgeving, zoals bijvoorbeeld uw partner, familie en/of vrienden.
De dienstverlening van MEE is gratis en u kunt direct een afspraak maken. U hebt geen verwijsbrief van uw huisarts nodig, ook hoeft geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)  aan te vragen.
MEE is een onafhankelijke organisatie, wat betekent dat ze niet verbonden zijn aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars of zorginstellingen.
MEE bij u in de buurt

Zorgbelang

Cliëntondersteuning en klachtenopvang

Zorgbelang is actief binnen zorg en welzijn. Naast collectieve belangenbehartiging is individuele belangenbehartiging ook onderdeel van het takenpakket van Zorgbelang. Deze individuele belangenbehartiging bestaat onder meer uit informatievoorziening, voorlichting cliëntondersteuning en klachtenopvang.

In elke provincie is een kantoor van Zorgbelang, op het overzichtskaartje op de website van Zorgbelang kunt u zoeken naar een kantoor bij u in de buurt.
Zorgbelang bij u in de buurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mezzo (belangenorganisatie mantelzorgers)

MezzoMEZZO (belangenorganisatie mantelzorgers)

Als u mantelzorger bent of wordt en u bent niet goed op de hoogte van regelingen en bijvoorbeeld de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen dan kan de zorg wel eens heel zwaar worden. Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.
Onderstaande organisaties zijn aangesloten:
• steunpunten mantelzorg;
• regionale belangenbehartigingsorganisatie;
• org. voor vrijwilligerszorg (vrijwillige thuishulp, buddyzorg, vriendendienst en georganiseerde burenhulp).

Op de website van Mezzo staat veel informatie wat u kan helpen om uw rol als mantelzorger makkelijker te vervullen. Op de website staat onder andere informatie over:
• wonen
• werk
• vervoer
• financiën
• regelingen
• overname van de zorg door professionals of vrijwilligers (respijtzorg)
• vrije tijd en vakantie
• mantelzorgsteunpunten bij u in de buurt
• mantelzorglijn voor contact

U kunt lid worden van Mezzo, aan het lidmaatschap zijn een aantal voordelen verbonden.

Belangenorganisatie MEZZO


Mikado interculturele zorg

Mikado kenniscentrum interculturele zorg

Mikado interculturele zorg

Mikado is het kenniscentrum interculturele zorg. De organisatie houdt zich bezig met het toegankelijker maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond.

De website biedt veel informatie, allerlei thema’s worden behandeld. Specifiek voor ouderen is er een thema ouderenzorg, revalideren en dementie.
Ook wordt informatie gegeven over tolken.

Als de informatie die u nodig heeft niet op de website staat, kunt u uw vraag mailen of contact opnemen met de infolijn.
Contact helpdesk

Zorgen dat je de zorg begrijpt

Goede zorg moet niet alleen begrijpelijk zijn, maar ook bereikbaar voor iedereen. Dus ook voor migranten.
Helaas is de zorg niet altijd begrijpelijk en daardoor ook niet bereikbaar. Voor (oudere) migranten is het vaak extra moeilijk in verband met bijvoorbeeld een taalbarrière.
Mikado helpdesk kan u op weg helpen, ook als het gaat om ouderenzorg.
Mikado Helpdesk


Belangenorganisaties persoonsgebonden budget

• Belangenorganisaties persoonsgebonden budget
• Per Saldo

• Naar Keuze

belangenorganisaties persoonsgebonden budget

Belangenorganisaties persoonsgebonden budget

Als u overweegt de zorg zelf in te kopen en dus gebruik te maken van een persoonsgebonden budget dan  kan het handig zijn om de websites van Per Saldo of Naar keuze te bezoeken. Zij geven duidelijke informatie over persoonsgebonden budget.  

Per Saldo

Per Saldo heeft ruim 25.000 leden en is daarmee de grootste belangenbehartiger voor mensen die zelf zorg inkopen en daarvoor een persoonsgebonden budget (PGB) hebben aangevraagd.

Als u lid bent van Per Saldo kunt u van vele diensten gebruik maken, zoals:

• Telefonische informatie en advies;
• Gratis downloaden publicaties;
• Magazine;
• Hulpgids;
• Kortingen op cursussen en bijeenkomsten;
• Juridische ondersteuning.

Als u een Persoonsgebonden budget heeft of overweegt aan te vragen, dan is het aan te raden de website van Per Saldo te bezoeken.
Per Saldo

Naar Keuze

Naar Keuze is een belangenorganisatie voor ouders of familie van mensen met een beperking die een PGB hebben voor AWBZ-zorg of een voorziening uit de Wmo. Naar Keuze biedt onder andere:
• Ondersteuning door ervaren budgethouders;
• Informatie;
• Juridische ondersteuning (ook bij bezwaar en beroep tegen het CIZ of Zorgkantoor);
• Regionale informatiebijeenkomsten en landelijke themadagen.
Naar Keuze

 

 

 


twitterbutton.nl