Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  Ouderenwegwijs.nl

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer KvK 61508047


Artikel 1 – Definities en algemeen

1.
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden”,wordt verstaan onder;
• Ouderenwegwijs.nl: De eenmanszaak Ouderenwegwijs.nl, gevestigd te Eelde;
• Leverancier: De rechtspersoon die op de website één of meerdere vermeldingen heeft of wil krijgen;
• Bezoeker: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de informatie op de website gebruikt;
• Partijen: Ouderenwegwijs.nl en Bezoeker gezamenlijk;
• Vermelding: De informatie die de leverancier op de website plaatst of laat plaatsen;
• Website: De website (inclusief alle subdomeinen en de bijbehorende commerciële website) www.ouderenwegwijs.nl en aanverwante websites.

2.Ouderenwegwijs.nl is geheel onafhankelijk, objectief en is niet verbonden aan een Leverancier of ander belanghebbend bedrijf.
3.Deze voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
4.Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5.Ouderenwegwijs.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra dit aan de Bezoeker en de Leverancier is medegedeeld, middels een vermelding op de Website.

Artikel 2-Account

1. De bezoeker dient een account aan te maken om beoordelingen te kunnen schrijven over leveranciers.
2. Correspondentie tussen Ouderenwegwijs.nl en Bezoeker vind plaatst middels het door Bezoeker opgegeven e-mail adres
3. Bezoeker mag slechts één account aanmaken per e-mail adres.
4. Ouderenwegwijs.nl is gerechtigd iedere registratie van de Bezoeker te weigeren.

Artikel 3- Vermelding

1.De Vermelding bevat tenminste de contactgegevens van de organisatie van Leverancier. Als de Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de Leverancier of zijn producten.
2.Partijen verklaren uitdrukkelijk dat er geen overeenkomst tot stand komt op de Website van Ouderenwegwijs.nl, tussen de Leverancier en de Bezoeker, noch dat Ouderenwegwijs.nl  partij is bij enige overeenkomst tussen de Leverancier en de Bezoeker. Ouderenwegwijs.nl geeft slechts algemene informatie over de Leverancier.

Artikel 4- Dienstverlening en aansprakelijkheid Ouderenwegwijs.nl

1.Ouderenwegwijs.nl biedt een online platform dat Leveranciers in staat stelt om de naamsbekendheid te vergroten en in contact te komen met Bezoekers.
2.Ouderenwegwijs.nl streeft ernaar de meest actuele informatie te plaatsen op de Website. Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele informatie daadwerkelijk op de Website geplaatst wordt. Ouderenwegwijs.nl is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen van deze vertraging.
3.Ouderenwegwijs.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud.
4.Ouderenwegwijs.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website aan te brengen.
5.Ouderenwegwijs.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van de Vermelding van de Leverancier op de Website te wijzigen.
6.Alle aan de Leverancier meegedeelde termijnen zijn geen fatale termijnen.
7.Ouderenwegwijs.nl is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
8.Bij vragen en/of klachten over de Leverancier, dient de Bezoeker zich rechtstreeks te wenden tot de Leverancier.
9.Ouderenwegwijs.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een beveiligde webomgeving.

Artikel 5- Nakoming koopovereenkomst en garantie

1.Ouderenwegwijs.nl kan niet garanderen dat de Leverancier er voor in staat dat de producten en/of diensten die de Leverancier aanbiedt voldoen aan enige overeenkomst, de daarin vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en /of aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Leverancier en Bezoeker bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 6- Klachtenregeling

1.Klachten over de dienstverlening van Ouderenwegwijs.nl dienen door de Bezoeker binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht, schriftelijk bij Ouderenwegwijs.nl gemeld te worden.
2.Een klacht doet niets af aan eventuele verplichtingen van de Bezoeker aan Ouderenwegwijs.nl, alsmede de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.
3.De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ouderenwegwijs.nl in staat is adequaat te reageren.
4. Indien een klacht gegrond is, zal Ouderenwegwijs.nl alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Bezoeker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Bezoeker tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7- Informatie en gebruik gegevens

1.Bezoeker zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat hij tijdig kennis kan nemen van of door Ouderenwegwijs.nl aan Bezoeker verzonden informatie.
2.Ouderenwegwijs.nl is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
3.Bezoeker staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Bezoeker onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.

Artikel 8- Privacy en gebruik van bezoekersdata

1.Ouderenwegwijs.nl heeft het recht de data van de Bezoeker te gebruiken om haar diensten naar de Bezoeker te verbeteren. Persoonlijke gegevens van Bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform het Privacyreglement.
2.Ouderenwegwijs.nl houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en handelt in overeenstemming met de vereiste normen.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

1.Ouderenwegwijs.nl garandeert niet dat Leveranciers volledig en/of correct uitvoering geeft aan eventuele overeenkomst, tussen de Leverancier en de Bezoeker.
2.Ouderenwegwijs.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de Vermelding.
3.Ouderenwegwijs.nl kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid, geschiktheid, de kwaliteit of veiligheid van producten die Bezoeker van Leverancier afneemt, en aanvaardt hiervoor  geen enkele aansprakelijkheid.
4.Ouderenwegwijs.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd door de Leverancier en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
5.Ouderenwegwijs.nl is jegens Bezoekers op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Leverancier in nakoming van enige overeenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Leverancier.
6.Ouderenwegwijs.nl kan niet garanderen dat Bezoeker te allen tijde gebruik kan maken van de Website en de dienstverlening van Ouderenwegwijs.nl. Ouderenwegwijs.nl staat er niet voor in dat de Website altijd beschikbaar is en ongestoord werkt. Storingen in de Website en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk.
7.Ouderenwegwijs.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website.

Artikel 10- Beoordelingen

1.Bezoeker kan alleen beoordelingen plaatsen indien hij een account heeft bij Ouderenwegwijs.nl en hiermee is ingelogd.
2.Het is Bezoeker niet toegestaan racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitingen te doen, grof taalgebruik te hanteren, misplaatste grappen te maken of andere bezoekers lastig te vallen.
3.Het is bezoekers niet toegestaan beoordelingen te plaatsen welke:
• In strijd zijn met wet- en regelgeving;
• In strijd zijn met de goede zeden en/of maatschappelijke normen:
• Direct of indirect reclame maken voor producten of diensten;
• Privé en/of persoonsgegevens van derden (kunnen) bevatten;
• De werking kunnen verstoren van de Website en/of andere computers of systemen van Ouderenwegwijs.nl of andere bezoekers;
• De indruk wekken dat de Bezoeker een moderator is.
4.Het is Bezoeker niet toegestaan beoordelingen te plaatsen waar een link in staat naar;
• Erotische, pornografische en/of aanstootgevend (beeld)materiaal;
• Illegale site/sites waar illegale zaken worden aangeboden.
5.Het is Bezoeker niet toegestaan gebruik te maken van anonieme proxyservers, of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
6. Ouderenwegwijs.nl heeft het recht te beoordelingen eerst te controleren, alvorens de beoordeling op de Website wordt geplaatst.
7.Indien Ouderenwegwijs.nl een beoordeling niet plaatst, wordt de Bezoeker hiervan op de hoogte gesteld.
8.Bezoeker is te allen tijde verplicht de aanwijzingen van de moderator op te volgen.

Artikel 11- Aansprakelijkheid beoordelingen

1.Bezoeker is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn bijdragen via Ouderenwegwijs.nl. Bezoeker vrijwaart Ouderenwegwijs.nl voor alle schade en kosten die Ouderenwegwijs.nl lijdt of maakt ter zake van aanspraken van andere Bezoekers, Leveranciers of derden, veroorzaakt door het in strijd met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelen van de Bezoeker.
2.Ouderenwegwijs.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud, de beoordeling of eventuele schade veroorzaakt door het plaatsen hiervan.
3.Ouderenwegwijs.nl kan te allen tijde om haar moverende redenen berichten aanpassen of verwijderen of een Bezoeker tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot het inlog-gedeelte van de Website.

Artikel 12- Diversen

1.Ouderenwegwijs.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen  of in te trekken dan wel het gebruik van de Website te blokkeren, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van de handelingen van de Bezoeker; voorgaande uitsluitend ter beoordeling van Ouderenwegwijs.nl.
2.Wanneer door Ouderenwegwijs.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Bezoeker kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Ouderenwegwijs.nl de voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.
3.Ouderenwegwijs.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van de Vermelding van Leveranciers op de Website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13- Toepasselijk recht

1.Alle rechtsverhoudingen tussen Ouderenwegwijs.nl en de Bezoeker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
2.Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Ouderenwegwijs.nl en de Bezoeker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen.
3.Er is sprake van een geschil als bedoeld in het tweede lid zodra één der partijen dat stelt.
4.Deze voorwaarden treden in werking op 11 mei 2015.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten